Share
תחום ראשי מדינה
תחום משני חיפוש חופשי
חקיקה  |  נמצאו 92 תוצאות המתאימות לבקשת החיפוש
עמוד 1 מתוך 7 עמודים

ישראל | הגנת הפרטיות | תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017 26/09/2017 | תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017
ישראל | הגנת הפרטיות |  תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז–2017 הן פרי יוזמתה של הרשות להגנת הפרטיות אשר בהיותה גוף אכיפה, אמונה גם על ביצוען. התקנות אושרו על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל במרץ 2017 והן באות להחליף את התקנות הקודמות שנחקקו בשנת 1986 .. להמשך

ישראל | ביומטרי | חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע - 2009 07/03/2017 | חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע - 2009
ישראל | מאגרי מידע | המאגר הביומטרי הוקם במטרה למנוע התחזות וגניבת זהויות. .. להמשך

ישראל | נתוני תקשורת | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס'...)(תיקונים  שונים) התשע"ב-2012 30/05/2012 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס'...)(תיקונים שונים) התשע"ב-2012
ישראל | הגנת הפרטיות | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) התשס"ח-2007 מסדיר סמכות קבלת נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק על ידי מספר רשויות חוקרות המנויות בחוק, מבעל רישיון בזק. בזמן שעבר מאז כניסת החוק לתוקפו נתבררו מספר בעיות, אשר הצעת החוק הנוכחית באה לתקנ.. להמשך

ישראל | הצעת חוק | הרשות לאינטרנט ואבטחה מקוונת - 2009 28/10/2009 | הרשות לאינטרנט ואבטחה מקוונת - 2009
ישראל | זכויות באינטרנט | הצעת החוק של חבר הכנסת דני דנון להקמת רשות אחת אשר תרכז תחת קורת גג אחת ערב רב של תחומים הקשורים לאינטרנט, כגון: פיקוח על פעילות האינטרנט הישראלית, הסדרת מדיניות תשתית, אבטחת מידע ועוד. תוכן ההצעה נועדה לשלב "בתוכה צרכים אסטרטגיים, צורך ליצירת סט.. להמשך

ישראל | רשויות שלטון | חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 86), התשס``ח-2008 29/07/2008 | חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 86), התשס``ח-2008
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | ביום 29.07.2008, אושר בכנסת חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 86), התשס"ח-2008. על פי החוק, הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית תפורסמנה באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר. הודעות מטעם מוסד תכנון אחר תפ.. להמשך

ישראל | דיני עבודה | הסכם קיבוצי כללי מיום 25.06.2008 25/06/2008 | הסכם קיבוצי כללי מיום 25.06.2008
ישראל | עבודה ומקום עבודה | ביום 25.06.2008, נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים. לקריאה נוספת בנוגע להסכם הנ"ל: " השלכות הסכם ארגוני ההסתדרות - המעסיקים"... להמשך

ישראל | מאגרי מידע | תזכיר חוק תעודת זהות, מסמך נסיעה ומאגר מידע ביומטריים, התשס``ח - 2008 03/06/2008 | תזכיר חוק תעודת זהות, מסמך נסיעה ומאגר מידע ביומטריים, התשס``ח - 2008
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | מטרת תזכיר חוק תעודת זהות, מסמך נסיעה ומאגר מידע ביומטריים, התשס"ח - 2008 הינה לקבוע הסדרים אשר יאפשרו אימות וזיהוי תושבי ישראל תוך שימוש באמצעים ביומטריים שיהיו בתעודות הזהות, במסמכי נסיעה ובמאגר ביומטרי מרכזי, באופן שיקשה מאוד על זיוף ושימוש בזהות .. להמשך

ישראל | דואר זבל | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס``ח - 2008 01/06/2008 | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס``ח - 2008
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | ביום 01.06.2008, פורסם ברשומות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס"ח - 2008. .. להמשך

ישראל | דואר אלקטרוני | הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס``ח 28/05/2008 | הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס``ח
ישראל | ניירות ערך | ביום 28.05.2008, התפרסמה הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס"ח - 2008. הצעת החוק נועדה להתאים את חוק ניירות ערך לאפשרויות הטכנולוגיה העכשוויות ולאפשר לרשות להמציא הודעות, דרישות, הוראות או כל מסמך אחר שהרשות מוסמכ.. להמשך

ישראל | דואר אלקטרוני | הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון-ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס``ח 25/02/2008 | הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון-ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס``ח
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | ביום 25.02.2008, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון-ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס"ח - 2008. על פי הצעת החוק, צרכנים יוכלו לעבור עם כתובת הדואר האלקטרוני האישית שניתנה להם בין חברות התקשורת השונות המאפשרות גישה לשירותי.. להמשך

ישראל | רשויות ממשל | חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התשס``ח-2008 28/01/2008 | חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התשס``ח-2008
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | ביום 28.01.2008, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התשס"ח-2008. על פי ההצעה, החלטות של המועצה, של ועדה מועדותיה ושל הנהלת מינהל מקרקעי ישראל, תפורסמנה ברשומות ובאתר האינטרנט של המינהל, למעט מידע שאין חובה למס.. להמשך

ישראל | משחקי מחשב | צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס``ח - 2008 20/01/2008 | צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס``ח - 2008
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | ביום 20.01.2008, פורסם בקובץ התקנות צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ח - 2008. הצו מחייב סימול משחקי מחשב על פי תוכנם... להמשך

ישראל | מסחר אלקטרוני | הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס``ח - 2008 17/01/2008 | הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס``ח - 2008
ישראל | רגולציה - חוק, פסיקה ואכיפה | ביום 14.01.2008, פורסמה ברשומות הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ח - 2008... להמשך

ישרל | הימורים | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז 08/01/2008 | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז
ישראל | פשיעה | ביום 08.01.2007, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ז - 2007. מטרת הצעת החוק היא להתמודד עם תופעת ההימורים הבלתי חוקיים באמצעות האינטרנט. הצעת החוק נועדה לשלול את האפשרות ממפעילי האתרי.. להמשך

ישראל | פלילים | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007 27/12/2007 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007
ישראל | פשיעה | ביום 27.12.2007, התפרסם חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס"ח - 2007... להמשך>>|


מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022