25/10/2007 |  CNET News.com
אחרים מפרסמים ואתה נתבע
אחרים מפרסמים ואתה נתבע
מחבר המאמר שואל תחת איזה נסיבות החוק רואה במפעילי שירותים אינטראקטיביים אחראים לתכנים שאחרים מפרסמים באתריהם?

המחבר טוען כי הנושא צף לאחרונה במחלוקת סביב אתר Roommates.com, אתר אינטרנט שבו ממלאים מועמדים שאלונים מקוונים על מנת לאתר שותף לחדר. בתביעה פדראלית טענה המועצה לדיור הוגן של עמק סן פרננדו וסן דייגו בקליפורניה כי האתר הפר את חוק הדיור ההוגן וחוקים נוספים.

המחבר מציין כי בית דין פדראלי לערעורים נדרש לקבוע האם האתר יכול לקבל חסינות תחת ההגדרות בחוק התקשורת ההוגנת, לפיו "ספק שירותים אינטראקטיביים ממוחשבים לא יקבל את היחס של מוציא לאור או דובר בשל מידע שסופק על ידי ספק תוכן ומידע אחר".

מחבר המאמר אומר כי הנקודה המרכזית היא שלספקי שירותים אינטראקטיביים ממוחשבים יש חסינות על פי החוק לגבי תכנים שנוצרו על ידי אחרים. החסינות ניתנת לנאשם שמספק שירותים מסוג זה ונתבע כמוציא לאור או דובר של מידע שניתן על ידי אחרים.

לפי המחבר, במקרה ספציפי זה, הצדדים הסכימו כי הנאשם, אתר Roommates.com, הוא ספק שירות אינטראקטיבי ממוחשב. אולם החוק אינו מקנה חסינות מאחריות כשמפעילי האתר פועלים כספק תוכן.

המחבר מציין כי החוק מגדיר ספק תוכן כ"כל אדם או ישות שאחראית, כולה או בחלקה, ליצירת או פיתוח מידע שסופק דרך האינטרנט". תחת החוק הקיים, אתר Roommates.com אינו אחראי אם פירסם תוכן שסופק על ידי צדדים שלישיים.

לדברי המחבר, מצד שני, אם הוא אחראי, לפחות בחלקו ליצירת או פיתוח המידע שבבסיס המחלוקת, Roommates.com יתפס כספק תוכן ולא יקבל חסינות לפי החוק.

מחבר המאמר מציין כי לאחר ששקל את הטיעונים, בית המשפט הפדראלי לערעורים הסיק כי Roommates.com הוא ספק תוכן ולא זכאי לחסינות. בית המשפט קבע כי החברה יצרה ופיתחה את השאלונים ואפשרויות המענה הפוטנציאליות עבור המנויים ולכן היא אחראית במידת מה למידע שסופק.

בהמשך המאמר בודק המחבר טיעונים נוספים בעד ונגד ההחלטה של בית המשפט.


© כל הזכויות שמורות