02/08/2007 |  Chris Reed & John Angel
החוק ורגולציה של מערכות מידע
החוק ורגולציה של מערכות מידע
הטיפול בחוקי המחשבים היה פעם לא יותר מיישום עקרונות קיימים על מערכת עובדות חדשות. כיום, כתוצאה מהתפתחות טכנולוגיות המידע, מתהוות בעיות חדשות, בעיות יחודיות, שלא ניתן לפתור אותן על ידי החלת עקרונות משפטיים קיימים.

הבעיה הזו מופיעה וקיימת בברור במיוחד במקרים בהם מועבר מידע דיגיטלי ללא אינטראקציה אנושית. החוקים המתפתחים, המנסים לפתור את הבעיות הללו, מהווים את לב לבו של הדיון בספר זה.

הנושאים הנידונים כוללים בין השאר הסכמים, הגנה על קניין רוחני, מסחר אלקטרוני, הגנה על מידע ואחריות ספקי שירותים באינטרנט. גם נושאים הקשורים לחוקי הגבלים עסקיים ותחרות נסקרים ותקדימים משפטיים רלוונטיים.© כל הזכויות שמורות