09/02/2007 |  Monroe E. Price & Stefaan G. Verhulst
רגולציה עצמית והאינטרנט
רגולציה עצמית והאינטרנט
כל יום גדל הביקוש החברתי לסוג מסוים של שליטה או השגחה במה שנראה מטבעו מעל לכל יכולת פיקוח שהיא- רשת האינטרנט. התהום הפעורה בין שאיפות הקהיליה והגבולות הנתפסים בנוגע לתפקיד הממשל, מכריחים ישויות כמו התעשיה והרגולטור לחפש בזהירות אחר פתרון הולם.

הפתרון לדילמה הזו דורש חדשנות רגולטורית המעוצבת עבור האינטרנט. ללא גמישות ותגובתיות, החוק המסורתי והרגולציה אינם יכולים לפנות אל המרחב המקוון, העל-לאומי, המופשט והמשתנה כל הזמן.

נסיונות להחיל רגולציה על האינטרנט עברו מנסיונות לשליטה חוקית ישירה לצורות שונות, גמישות יותר, של מה שניתן לכנות רגולציה עצמית. מחברי הספר הם דמויות מובילות בתחום החדש של המשפט, הנוגע לגופים ומערכות שצצו כמו פטריות אחרי הגשם ושמתמחים ברגולציה עצמית של האינטרנט.

רגולציה עצמית של האינטרנט כוללת הרבה נושאים, ביניהם מסחר אלקטרוני, פרוטוקולים טכנולוגיים וניהול שמות מתחם, אולם הדאגה הציבורית העיקרית וחילוקי הדעות העיקריים נוגעים לתכנים לא חוקיים ומזיקים באינטרנט.

הספר בוחן כיצד ישויות המפעילות רגולציה עצמית לתכנים קשורות לגופים לכאורה משפטיים וממשלתיים, מהם הכוחות שיש או שנרכשים על ידי מוסדות רגולציה עצמית וכיצד השימוש ברגולציה עצמית יכול לתרום להבנה יעילה ומציאותית יותר של של המטרות הכלכליות והחברתיות.


© כל הזכויות שמורות