22/09/2006 |  השופט דורון אביחי
מ 14800/06 מדינת ישראל נ` הלוי משה
מ 14800/06 מדינת ישראל נ` הלוי משה
תאריך: 22.09.2006
הליך: מ` 14800/06
בבית משפט השלום בתל אביב
בפני השופט דורון אביחי
הצדדים: מדינת ישראל נ` הלוי משה
 
עובדות:
החשוד נעצר בגין עבירה של פרסום אסור באמצעות האינטרנט לפי סעיף 70 לחוק בתי המשפט.
בית המשפט הסכים לשחרר את החשוד לביתו בתנאי שיאסר על החשוד, בין היתר, להשתמש באינטרנט למשך 30 ימים.
החשוד סרב להגבלה ועל כן הוחזק במעצר.
לאחר 5 ימי מעצר, פנה החשוד לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר לפיה יותקן, על חשבונו, התקן במשטרה באמצעותו יהא ניתן לפקח כל פעילויותיו באינטרנט.
לטענת המבקשת אין בבקשה הנ"ל משום שינוי נסיבות המצדיק עיון חוזר.
 
נקבע:
בית המשפט קבע כי מטרת ההגבלה שהוטלה על החשוד היתה למנוע הישנות ביצוע עבירות דומות ומניעת שיבוש הליכי משפט מצד החשוד.
יש בהצעה שהוצעה מטעם החשוד מידתיות נכונה, בייחוד לאור העובדה שהמשיב כבר נמצא במעצר 5 ימים ולאור היות האינטרנט מקור פרנסתו של החשוד.
החשוד ישוחרר בתנאים שהוצעו ויותר לו להשתמש באינטרנט תחת הגבלות.
על החשוד להתקין במשרדי היחידה החוקרת את ההתקן המאפשר שליטה מרחוק, בקרה, פיקוח והקלטה על כל פעילותיו במחשב.
עד להתקנת ההתקן האמור ימשיך האיסור המוחלט להשתמש באינטרנט לחול על החשוד.
 
© כל הזכויות שמורות