תיקון המתיר לצדדים להמציא כתבי בי דין באמצעות דואר אלקטרוני
התקבל תיקון מס` 3 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר נכנס לתוקפו ביום 01.07.2006. התיקון מאפשר, בין היתר, להמציא כתבי בית דין לצדדים באמצעות האינטרנט, למעט כתב בית הדין הראשון בתיק ובתנאי שהנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו לבית המשפט למטרת ההמצאה האמורה.
כתב בית הדין אשר הומצא באמצעות הדואר האלקטרוני יראה ככתב בית דין אשר נשלח במסירה אישית ביום ובשעה שצוינו באישור המסירה האלקטרוני.
כתב בית דין אלקטרוני המיועד עבור בית המשפט יומצא אל יעד הגשה אלקטרוני ומועד הגשתו יהיה המועד שבו ניתן אישור מערכת בתי המשפט.


© כל הזכויות שמורות