eBay הציגה באתרה מאפ">
הפרת פטנט אינה מחייבת צו מניעה אוטומטי
בית המשפט העליון של ארה"ב קבע פה אחד כי אין להוציא כנגד חברה שהורשעה בהפרת פטנט צו מניעה באופן אוטומטי.
eBay הציגה באתרה מאפיינים ברורים אשר הוצגו גם באתר המכירות הפומבי "buy it now" והשייכים לחברת MercExchange. אשר על כן,
נפסק נגד eBay במאי 2003 בהפרת פטנט השייך לחברת MercExchange.
יחד עם זאת, בית המשפט של מחוז ורג`ינייה קבע כי אין להוציא צו מניעה כנגד eBay וניתן להסתפק בקביעת הפיצויים בסך של 35 מליון דולר אשר נפסקו לחובתה .
בית המשפט לערעורים הפך את ההחלטה וקבע כי צו מניעה כנגד חברה שהורשעה בהפרת פטנט הוא ראוי.
שופטי בית המשפט העליון, פה אחד, הפכו את קביעת בית המשפט לערעורים ואת ההלכה ששררה בארה"ב עד אז בקובעו כי הרשעה אינה גוררת בהכרח מתן צו מניעה.
בית המשפט העליון החזיר את התיק לערכאה הנמוכה בכדי שזו תשקול את מכלול השיקולים באם ראוי בנסיבות העניין להוציא כנגד eBay את צו המניעה המבוקש.


© כל הזכויות שמורות