הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני
ביום 02.11.2005, הועלתה הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו- 2005. מטרת הצעת החוק הינה להשיג את היעדים הכלכליים לשנת הכספים 2006, לשם כך מוצע לתקן לדחות ולבטל חוקים שונים.
בסעיף 69 להצעת החוק, מוצע לשנות את סעיף 57 לפקודת הראיות [נוסח חדש], הדן בהמצאה על ידי הדואר, באופן שיכלול המצאה באמצעות דואר אלקטרוני כאשר מדובר בהמצאה על ידי גוף ציבורי.
בדברי ההסבר נכתב כי המצאה אלקטרונית הינה מאובטחת יעילה ותחסוך למדינה את עלויות ההדפסה והמשלוח.
מערכת הדואר האלקטרוני תאובטח מפני חדירות ותספק לשולח אישור המעיד כי דבר הדואר הגיע ליעדו.
המועד לפיו דבר הדואר יחשב כאילו הומצא לנמען הינו 3 ימים מהיום שנקוב באישור המשלוח, אלא אם הוכח אחרת.


© כל הזכויות שמורות