תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005
החל מן ה-12 לאוגוסט, 2005, ניתן להציג בבית המשפט מסמך סרוק שאינו מקור כל עוד הסריקה ואחסון המידע עומדים בתנאי החוק.


תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון)התשס"ה - 2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ,40 ו 59 –(א)לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 אני מתקינה תקנות אלה : 1. בתקנה 1 לתקנות העדות (העתקים צילומיים ),התש"ל-1969 (להלן-התקנות העיקריות ),בסופה יבוא "וכן סריקה ממוחשבת כהגדרתה בתקנה 3א ". 2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא : 3א .(א)מסמך סרוק של מסמך שבוער מקורו, ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים אם נתקיימו בו התנאים האלה : (1) הסורק אישר שהמסמך נסרק מהמקור בשלמותו ונלווה לקובץ המחשב מידע המציין שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת ; (2) ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את שמירת קובץ המחשב בצורה הנאמנה למקור ; (3) ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור ; (4) אם חל מעבר מטכנולוגיה לטכנולוגיה ,ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את נאמנות קובץ המחשב למקור ; (5) תועדו הפעולות המפורטות בפסקאות (1)עד (4); (6) אם מוגש פלט של קובץ מחשב, הוא הופק כתוצאה מתהליך סריקה ממוחשבת הממלא אחרי התנאים בפסקאות (1)עד (5), והוכח הקשר בין אותו פלט לבין קובץ המחשב . (ב)בתקנה זו - "סריקה ממוחשבת "-הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריאה זהה בתוכנו למקור ; "קובץמחשב "-מסר אלקטרוני כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001, שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת. 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן . כ "ז בסיון התשס"ה 4 ביולי2005 (חמ )3-847 ציפי לבני שרת המשפטים הוספת תקנה 3א תיקון תקנה 1 _ _________ 1 דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,18 עמ `.421 2 ק "תהתש "ל,עמ `316 ;התשמ"א,עמ `.1028 3 ס "חהתשס "א,עמ `.210
© כל הזכויות שמורות