Dow Jones & Company Inc. v Gutnick
בית המשפט העליון של אוסטרליה פסק כי יש לבית המשפט האוסטרלי סמכות שיפוט מקומית לשמיעת הליכי תביעה בגין עוולת לשון הרע באינטרנט, גם אם מקור פרסום לשון הרע, בארה"ב.


© כל הזכויות שמורות