23/02/2017 |  nevo.co.il
ת"א 2484-06-14 ימין נ' לוי
ת"א 2484-06-14 ימין נ


בית משפט חייב נתבע בתשלומי פיצויים על סך 10,000 ₪ בגין העלאת סרטון ל-
YouTube
 המכיל השמצות ורמיזות בוטות באשר לנטייתו המינית של התובע. 
29.01.2017

בית משפט השלום בתל אביב

השופטת שרון גלר

ת"א 2484-06-14 ימין נ' לויהתובע, אדם נשוי ואב לילדים, הגיש תביעת לשון הרע נגד הנתבע בטענה כי האחרון פתח על שמו של התובע פרופיל פיקטיבי בפייסבוק, אליו הוסיף חברים הידועים בנטייתם המינית ההומוסקסואלית על מנת להציגו כנמנה על קהילה זו וכן הוסיף לפרופיל תמונות בעלות אופי מיני.

כמו כן, העלה הנתבע לאתר YouTube סרטון בו צילם את התובע ללא ידיעתו והוסיף לסרטון כיתוב בוטה, המכיל את שמו ותמונתו של התובע, יחד עם השמצות וטענות בוטות באשר למיניותו של התובע.

התובע הגיש תלונה במשטרה על הפצת מידע כוזב והתחזות במטרה להונות ובמקביל הגיש תובענה אזרחית בטענה כי מטרת הפרסומים לבזותו ולהשפילו במיוחד בהיותו בעל משפחה נשוי ואב לילדים.

לטענת התובע, הפרסומים האמורים מהווים לשון הרע כהגדרתם בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ומהווים הפרה של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. בנוסף, טען התובע כי על פי חוק איסור לשון הרע, אין צורך שייגרם נזק בפועל כתוצאה מהפרסומים, אלא די בהוכחה כי הפרסום עלול היה לגרום נזק פוטנציאלי לתובע ובהוכחה כי הביטוי הוא משפיל, פוגע או מבזה על פי מבחן אובייקטיבי של האדם הסביר.

מאחר והנתבע הכחיש בעדותו כי פתח את פרופיל הפייסבוק הפיקטיבי ואף חקירת המשטרה לא הצליחה להוכיח זאת, קבעה השופטת כי לא ניתן לקבל את הטענות הנוגעות לפרסומים בפייסבוק, אך קיבלה את הטענות הנוגעות לפרסום סרטון ה- YouTube וקבעה כי האמירות שפורסמו בו בנוגע לנטיותיו המינית של התובע עולות כדי לשון הרע בשל העובדה כי הן עלולות "לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו". השופטת פסקה כי על הנתבע לשלם לתובע פיצויים בסך 10,000 ₪.

© כל הזכויות שמורות