ICANN בוחרת בעלי תפקיד
איגוד האינטרנט לשמות ומספרים רשומים בחר בשני בעלי תפקיד עצמאיים, באיחור של שנתיים וכאשר בחירתם שנויה במחלוקת.


© כל הזכויות שמורות