Share


 

תאריך: 03/04/2008

ת"ק 5050/07

בבית משפט לתביעות קטנות ירושלים

בפני כב` השופט טננבוים אברהם

עו"ד עזרא אלנתן נ` באג מולטיסיסטם בע"מ

 

העובדות

 

1. התובע רכש מהנתבעת נגן חסין מים לשחיינים. לאחר מספר פעמים בהן השתמש התובע בנגן, לא ניתן היה לשמוע באוזנית הימנית. התובע הבחין כי בשני מקומות בחוט החשמלי, המחבר את האוזנית הימנית לנגן, נגלו חוטי הנחושת הפנימיים.

 

2. הנתבעת, מצידה, טוענת כי על פי תעודת האחריות של המכשיר לא חלה אחריות על קרע בחוט.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי על פי תקנות הגנת הצרכן, על יצרן לתקן כל קלקול או פגם שנתגלה במוצר או להחליפו במידת הצורך, ללא תמורה, למשך תקופה של שנה מיום מסירת המוצר. על פי תקנות הגנת הצרכן, לא ניתן להתנות על כך בתעודת אחריות, אלא בסייגים מסוימים המנויים בתקנות ומהווים רשימה סגורה.

 

2. בית המשפט מציין כי הנתבעת לא יכלה לקבוע בתעודת האחריות כי האחריות לא תחול על מוצרים נלווים, שכן קביעה כזו חורגת מרשימת המקרים המנויים בתקנות, ומשכך נעשתה שלא כדין.

 

3. זאת ועוד, בית המשפט מציין כי אף אם יכלה הנתבעת לסייג את אחריותה, הרי שלא הוכח כי ניתנה תעודת אחריות לתובע, ולכן חלות התקנות וממילא הנתבעת אחראית לכל חלקי הנגן.

 

4. לכן, בית המשפט קובע כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 999 ₪ (מחירו של הנגן).

 

 


  

 

 

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 005050/07

 

בפני:

כב` השופט טננבוים אברהם

תאריך:

03/04/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

עו"ד עזרא אלנתן

 

 

 

 

תובע

 

נ ג ד

 

 

באג מולטיסיסטם בע"מ

מרח` פייר קייניג 26

קניון הדר

ירושלים

 

 

 

 

נתבע

 

פסק דין

 

השאלות והתשובות בקליפת אגוז

 

1.         התובע רכש מכשיר אלקטרוני שהתקלקל מהנתבעת. הנתבעת הודיעה לו כי בהתאם לתעודת האחריות, לא חלה עליה האחריות לתיקון המכשיר.

שתי שאלות לפנינו.

-                      הראשונה משפטית , והיא האם כדין סייגה המוכרת את אחריותה?

-                      השנייה היא עובדתית והיא האם מסרה המוכרת לרוכש תעודת אחריות?

 

כפי שנפרט, התשובה שלילית לשתי השאלות וממילא חייבת הנתבעת לשלם לתובע.

 

העובדות

 

2.         בתאריך 23.3.2007 רכש התובע באמצעות בנו, נגן חסין מים לשחיינים, מדגם MB256 SWIMP3 של חברת FINIS (להלן: "הנגן" או "המכשיר"). הנגן נרכש מהנתבעת, חברת באג מולטיסיסטם בע"מ (להלן: "הנתבעת") בסניף רמת אביב, בתמורה לסכום של 999 ₪.

 

3.         לאחר מספר פעמים בהן השתמש התובע בנגן, לא ניתן היה לשמוע באוזנית הימנית. התובע הבחין כי בשני מקומות בחוט החשמלי, המחבר את האוזנית הימנית לנגן נגלו חוטי הנחושת הפנימיים. התובע פנה לסניף הנתבעת בקניין הדר בירושלים, שם נאמר לו כי על פי תעודת האחריות של המכשיר לא חלה אחריות על קרע בחוט. התנהלו שיחות ביניהם, אך הצדדים לא הגיעו לכלל הסכמה ומכאן הגיע התיק להכרעתו של בית המשפט. 

 

המסגרת הנורמטיבית – לא ניתן להתנות על תקנות הגנת הצרכן

 

4.         תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו – 2006 (להלן: "התקנות"), קובעות הוראות שונות בדבר האחריות ושירות התיקונים, שעל יצרן מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז לספק לצרכניו (ובלבד שעלותם גבוהה ממאה וחמישים ₪).

 

5.         בין ההוראות, קובעת תקנה 2 לתקנות את חובתו של יצרן לתקן כל קלקול או פגם שנתגלה במוצר או להחליפו במידת הצורך, ללא תמורה, למשך תקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן. תקנה 6(ג) לתקנות קובעת כי על יצרן שלא יתקן או יחליף מוצר בהתאם להוראות התקנות, מוטלת החובה לספק לצרכן מוצר חדש או להשיב לו את התמורה ששילם בעדו, בהתאם לבחירת הצרכן. בהתאם להוראות תקנה 8, רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע, הובלתו ו/או החלפתו במקרים מסוימים.

 

6.         פרק ג` לתקנות קובע את חובתו של יצרן לצרף לטובין הנמכרים על ידו תעודת אחריות בה יצוינו, בין היתר, פרטי המוצר, פרטי היצרן, חיוביו של היצרן והסייגים לחיובים אלה. עוד קובעות הוראות התקנות בתקנה 14(ג), כי "בתעודת אחריות לא יתנה יצרן על זכויות הצרכן לפי כל דין" וכך גם בתקנה 21 הקובעת כי "אין להתנות על הוראות תקנות אלו, אלא לטובת הצרכן".

 

7.         נכון, הוא שניתן לסייג מס` סייגים. ובלשון תקנה 8:

ום

 

 


 

"8.    על אף האמור בתקנות 2 ו-6(ג), רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע בטובין לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתם או החלפתם, לפי הענין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:

        (1)    כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן;

        (2)   זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;

        (3)   תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות אלה."

 

8.         הנתבעת טענה לפני כי בתעודת האחריות ישנם סייגים מותרים, ובלשון התעודה: "האחריות לא תחול על האביזרים הנלווים כגון: אוזניות, נרתיקים, מתלים, חוטים, כבלים וכדו`...".

 

9.         אלא שהנתבעת איננה רשאית להתנות זאת. תקנה 8 קובעת רשימה סגורה של מקרים בהם יצרן רשאי לסייג את אחריותו כלפי הצרכן ולדרוש תמורה בגין תיקון, הובלת או החלפת מוצר. החלטת הנתבעת כי אחריותה כלפי הצרכנים לא תחול על אביזרים נלווים, חורגת מרשימת המקרים המנויה בתקנה, ומשכך נעשתה שלא כדין.

 

10.        למותר לציין כי הנתבעת לא טענה ולא הוכיחה כי הקלקול בנגן נגרם כתוצאה מכוח עליון, זדון, רשלנותו של התובע, שימוש בניגוד להוראות או בשל אחת הסיבות האחרות המנויות בתקנות, ומשכך אין היא יכולה לחסות בצילן של טענות ההגנה הקבועות בתקנות ולהתנות על אחריותה לתיקונו.

 

ממילא ברור כי הנתבעת איננה יכולה לסייג את התקנות בדבר אחריותה.

 

האם ניתנה תעודת אחריות לתובע?

 

11.        הדיון הקודם מייתר למעשה את טענות הנתבעת. אך בכל מקרה, אפילו אם הייתה הנתבעת יכולה לסייג את אחריותה, הרי במקרה שלפנינו לא הוכח כלל כי ניתנה תעודת אחריות לתובע. טענתו המרכזית של התובע היא כי לא סופקה לו תעודת אחריות במועד הרכישה, ומשכך אין חל הסייג המפורט התובע הוסיף בעניין זה כי חשבונית הקנייה שנמסרה לו, המציינת אף היא את הסייג הנ"ל, אינה מהווה תעודת אחריות הואיל ואינה כוללת את כל הפרטים כנדרש בתקנות.  

 

12.        לטענת התובע במצב דברים זה ולאחר שלא צירפה לנגן תעודת אחריות במועד הרכישה, היה על הנתבעת לתקן או להחליף את הנגן, כמפורט בתקנה 2 לתקנות, וככל שהדבר אינו אפשרי, לספק לו מוצר חלופי חדש או להשיב לו את התמורה ששילם בגינו, בהתאם לבחירתו.

 

13.        לא שוכנעתי כי צורפה לנגן תעודת אחריות במועד רכישתו, ולא נראה לי כי התובע שיקר במצח נחושה בעניין זה. אשר לכן, חלים התקנות וממילא הנתבעת אחראית לכל חלקי הנגן.

 

גובה הפיצוי

 

14.        על פי התקנות, זכאי התובע למחירו של הנגן שהוא 999 ₪. התובע ביקש הוצאות למופת אך אינני משוכנע שזה המקום לפסוק הוצאות כאלו. אחרי ככלות הכל, בנו של התובע קנה את הנגן. לאור העדויות והטענות שנשמעו בפניי נותר ספק בדבר הכובע אותו חבש התובע בהגיעו לבית משפט זה, ולא נוסיף בכך.

 

15.        לכך יש להוסיף כי התובע הזמין שלושה עדים שהם עובדי הנתבעת והתחייב בהוצאותיהם. אולם משום שהם עובדי הנתבעת, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת בפיצויים ולקזז את הוצאות עובדיה.

 

אשר לכן, לאחר ששקלתי, הנתבעת תשלם לתובע סכום של 999 ₪ שישולם תוך 45 יום מהיום. לא ישולם, ישא ריבית והצמדה כחום מהיום ועד לתשלום בפועל.

 

זכות בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתנה בלשכתי בהעדר היום יום חמישי 03 אפריל 2008.

 

                                                                                                אברהם נ. טננבוים

                                                                                                        שופט

 

 

 

 03/04/2008חדשות
ארצות הברית  | תיאסר מכירת כרטיסי הופעות לבוטים  
אנגליה  | הציע מחיר לעצמו ב eBay ועמד למשפט  
בינלאומי  | תקלה גרמה ל``מכירת חיסול`` באתר של Zappos  

מאמרים
ישראל  | צרכנים יפוצו על דואר זבל שנשלח ברשת  
ארצות הברית  | בדיקת הנטרליות של הרשת  
ישראל  | הגנת הצרכן הישראלי והמסחר האלקטרוני. חלק 1 מתוך 2  

פסיקה
ישראל  | עפ 6975-05-09 (מחוזי מרכז) בסט פור יו סחר אלקטרוני בע``מ נ` מדינת ישראל  
ישראל  | תפ 2722/07 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` גט-איט בע``מ ואח`  
ישראל  | ת``פ 4343/06 (שלום ראשל``צ) מדינת ישראל נ` בסט פור יו סחר אלקטרוני בע``מ ואח`  

חקיקה
ארצות הברית  | החוק לאכיפת הימורים לא חוקיים באינטרנט  
ישראל  | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס``ה 2005  
אירופה  | הדריקטיבה האירופית (2002/65/EC) לשיווק מרחוק ושירותים כלכליים לצרכן  

מקורות מקוונים
רומניה  | הרשות הלאומית להגנת הצרכן - ANPC  
אירלנד  | המרכז האירופאי לצרכן בדבלין - ECC  
אנגליה  | איגוד הגנת הצרכן - CPA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022