Share


 

תאריך: 20/12/2007

בש"א 10105/07

בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב- יפו

בפני כב` השופט אילן איטח

כלל פיננסים בטוחה ברוקראז` בע"מ נ` בני דקל

 

העובדות

 

1. המדובר בבקשה למתן סעד דחוף של מינוי כונס נכסים במעמד צד אחד לפי ס` 16 ו-17 לחוק עוולות מסחריות ("צו אנטון פילר").

 

2. המבקשת היא חברת העוסקת במתן שירותי ברוקראז`. במסגרת פעילותה מפעילה המבקשת שירות של המלצות ללקוחות בקשר לביצוע השקעות (Sell Side). המשיב הועסק על ידי המבקשת כאנליסט Sell Side, עד אשר התפטר מעבודתו והחל לעבוד בחברה מתחרה.

 

3. לטענת המבקשת, המשיב העתיק ממחשבי המבקשת קבצים הכוללים סודות מסחריים רבים של החברה, לצורך הקמת מערך Sell Side בחברה המתחרה בה החל לעבוד.

 

בית הדין קבע

 

1. ביה"ד קובע כי המידע אשר הועתק ע"י המשיב הוא בבחינת מידע סודי של המבקשת. כמו כן, בית הדין מציין כי המידע הועתק ללא היתר, ולפיכך נראה כי לכאורה בוצעה עוולה של גזל סוד מסחרי.

 

2. ביה"ד קובע כי סביר שהקבצים "שוכפלו" ונותרו בידי המחשב, ושסביר שהקבצים הועתקו מלכתחילה על מנת לעשות בהם שימוש בעבודה החדשה.

 

3. לכן, בית הדין ממנה כונס נכסים, בתנאי שהמבקשת תפקיד ערבות בנקאית או ערבון בסך 25,000 שקלים, כולם לטובת המשיב ולשם פיצוי כל נזק שיגרם לו כתוצאה ממתן הצו. כמו כן, כונס הנכסים נדרש להפקיד ערבות בסך 50,000 שקלים.

 

 


 

 

   

בית דין א.לעבודה ת"א

בש"א 010105/07

 

בפני:

כב` השופט אילן איטח

 

20/12/2007

 

 

 

 

 

 

בעניין:

כלל פנננסים בטוחה ברוקראז` בע"מ

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

עידית בר עוז

המבקשת

 

 

נ ג ד

 

 

 

בני דקל

 

 

 

 

המשיב

 

 

החלטה במעמד צד אחד

 

 

1.       1.       המבקשת הגישה ביום 19.12.07, במעמד צד אחד, בקשה ליתן לה סעד דחוף של מינוי כונס נכסים לפי סעיפים 16 ו- 17 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999. המינוי התבקש "לשם חיפוש ותפיסת נכסים ו/או מסמכים אצל המשיב, לרבות מחשב ו/או חומר מחשב ו/או פלט ו/או כונן חיצוני ו/או דיסקטים ו/או דיסקים ו/או "דיסק און קי" המוחזקים בחצרו של המשיב" (להלן – הנכסים) "אשר הופקו תוך ביצוע עוולה ו/או שימשו לביצועה ומהווים ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן על ידי המשיב, צילומן שיכפולן או העתקתן של הראיות האמורות בידי כונס הנכסים והשבתן למשיבים (צ"ל: למבקשת) לאחר מכן".

הראיות שתפיסתם התבקשה הם: "חוזים, תרשומות, טפסים, הזמנות חשבוניות, מצגות והתכתבויות (לרבות באי-מייל) של המשיב, בינו לבין עצמו ו/או עם מי מהחברות המנויות ו/או לעסקי המבקשת ו/או לזכיונות ו/או לקוחות וכן; רשימות אנשי קשר של לקוחותיהן ו/או ספקיהן של המבקשת בכל מדיה שהיא, לרבות מדיה ממוחשבת".

 

2.       2.       הרקע לבקשה נפרש בתצהירו של מר רונן ויסרברג וכן בעדותו בפני בדיון שהתקיים במעמד צד אחד היום – 20.12.07, והוא בקליפת אגוז כדלהלן:

 

2.1.   2.1.      המבקשת היא חברה העוסקת במתן שירותי ברוקראז` במסגרת קבוצת כלל. במסגרת פעילותה מפעילה המבקשת שירות של Sell Side ללקוחותיה וענינו מתן המלצות ללקוחות בקשר לביצוע השקעות. לטענת המבקשת ההמלצות ניתנות, בין היתר, על יסוד מודלים שונים אשר נבנים במשך השנים ע"י האנליסטיים המועסקים על ידה.

 

2.2.   2.2.      המשיב – שהוא אנליסט בהכשרתו - הועסק ע"י המבקשת כאנליסט Sell Side מבלי שהיה לו רקע ספציפי בתחום זה החל מיום 1.6.06. ביום 11.12.07 הודיע המשיב למבקשת על התפטרותו מהעבודה. כעולה מנספח ב` לבקשה המשיב התקבל לתפקיד של מנהל מחלקת מחקר Sell Side בחברה מתחרה - פלונית. לטענת המבקשת אין לחברה פלונית – לפי המידע הגלוי דהיום – מחלקת מחקר של Sell Side.

 

2.3.   2.3.      בהתאם להסכם העבודה, המשיב יושב בביתו ב"תקופת צינון" עד לתום שלושה חודשים, וזאת החל ממועד ההתפטרות ועד למחצית חודש 2/08 לערך.

 

2.4.   2.4.      כעולה מהבקשה ומנספח ה` – בימים 29.11.07 ו- 10.12.07 (בסמוך לפני עבודתו) העתיק המשיב ממחשבי המבקשת קבצים רבים הכוללים סודות מסחריים רבים של החברה, לרבות קבצים המוגנים בסיסמא: המודלים השונים בהם נעשה שימוש הן ע"י המשיב עצמו והן ע"י יתר הברוקרים במבקשת, פרטי לקוחות, ספקים ואנשי קשר, התנאים הכלכליים של חוזים. לטענת המבקשת אין מחלוקת על סודיות המסכמים הנ"ל משאלה נמנו ופורטו במסגרת חוזה ההעסקה (סעיף 11. לנספח ג`). על עצם ההעתקה אין מחלוקת – המשיב הודה בה במסגרת מכתבו (נספח ב` לבקשה).

 

2.5.   2.5.      כעולה מן המכתב נספח ב` – המשיב הודה שהעתיק את הקבצים ואף החזיר את ה"דיסק און קי" אליו לטענת המשיב הועתקו הקבצים. המבקשת מודה כי אכן לא היו ב`דיסק און קי` הנ"ל הקבצים שהועתקו (למעט מספר קבצים זניחים).

 

3.       3.       בנספח ב` טוען המשיב כי ההעתקה בוצעה בתום לב "על מנת שיוכל לעבוד מהבית וכן ללימוד עצמי בלבד". המבקשת חולקת על כך, ומפנה למועדי ההעתקה המסיבית שבוצעה בימים 29.11.07 ו- 10.12.07. לדעתה, בשים לב לכך שהפעם האחרונה בהם הועתקו קבצים ע"י המשיב היתה בחודש 8/07, ישנו חשש סביר וממשי כי ההעתקה נועדה לשם הקמת מערך ה- Sell Side בחברה המתחרה פלונית. לטענתה במועד ההעתקה לא נדרש החומר לעבודה מהבית או לצורכי לימוד, ולא כל שכן משהועתקו קבצים שבכלל לא שימשו לעבודת התובע, כולל קבצים מוגנים בסיסמא השייכים למנכ"ל.

 

4.       4.       המבקשת מבהירה כי בכוונתה להגיש כנגד המשיב תביעה ובה בין היתר תעתור לסעדים כספיים בגין עשיית עושר ולא כדין בנכסיה ולהשבת כל הנכסים לידיה.

 

5.       5.       המסגרת המשפטית נפרסה כדבעי ע"י כבוד השופטת אפרתי בבש"א (ת"א) 7810/06
LDI licensing Dynamics International Ltd ואח` – עמוס חכמון ואח` (ניתן ביום 21.8.06). ונביאה כלשונה:

 

"4.1   ככלל, כינוס נכסים הוא סעד זמני במהותו ובבחינת כלי עזר הבא לעזרת המתדיין לשם השגת הסעד הסופי שבתובענה, ואינו אלא אמצעי עזר למימוש זכויות. סעד זה, שהוא למעשה, סעד "אנטון פילר" שמקורו בדין האנגלי, מוסדר היום בשני רבדים מקבילים – בתקנות סדר הדין האזרחי ובחוק עוולות מסחריות ותקנותיו.

עוד יצוין כי ניתן לראות בצו למינוי כונס נכסים מעין צו גילוי מסמכים הממזג בתוכו יסודות של מעין חיפוש אזרחי. התובע או מי שמתעתד להיות תובע, מורשה על פי הצו, לתפוס ולהגן על פריטי ראיות מסוימים החיוניים לו לצורך המשפט, מהעלמתם או השמדתם על ידי הנתבע.

4.2     הפרק השני לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן-חוק עוולות מסחריות) עוסק בהגנה על הסוד המסחרי וקובע מה הוא סוד מסחרי ומהו גזל סוד מסחרי, ואילו הפרק השלישי דן בסעדים שמקנה החוק לטובת מי שנפגע מהפרתו. בפרק זה ובתקנות שהוצאו על פיו גובש, בין השאר, הסדר מלא אשר נועד לאפשר למי שזכותו נפגעת - כניסה לחצרים של החייב על מנת לאתר ולתפוס ראיות במקרים של גניבת עין וגזל סוד מסחרי.

4.3     סעיף 16 לחוק עוולות מסחריות דן במינוי כונס נכסים, וקובע, בין השאר, את מטרת המינוי:-

"א.         הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, בתצהיר או בעדות אחרת, כי קיים חשש של ממש לביצוע של עוולה, רשאי הוא למנות, בצו, כונס נכסים, ולהסמיכו להיכנס לחצרים המוחזקים על ידי הנתבע או על ידי אדם אחר שאינו הנתבע (להלן-צד שלישי), לשם חיפוש ותפיסת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע העוולה או שימשו לביצועה, או לתפיסת ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן..."  (ההדגשות לא במקור).

כעולה מנוסח הסעיף, שתי מטרות למינוי: האחת חיפוש ותפיסת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע העוולה או שימשו לביצועה, והמטרה השנייה תפיסת ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן.

עוד עולה מנוסח הסעיף כי מדובר בתרופה שביושר שלבית המשפט שיקול דעת מלא לנתינתה או לאי נתינתה.

4.4     סעיף 17 לחוק עוולות מסחריות קובע כי בית המשפט רשאי לתת צו אף במעמד צד אחד, אם הוכח להנחת דעתו, בתצהיר או בעדות אחרת, כי קיים חשש סביר שהשהייה עד לדיון במעמד הצדדים עלולה לגרום למבקש הצו נזק חמור או להעלמת הנכסים. ניתן הצו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 7 ימים מיום מתן הצו, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו.

4.5     כינוס נכסים, על פי חוק עוולות מסחריות, הינו סעד לא שגרתי בעל אופי פולשני במיוחד, שיש בו לפגוע בזכות לפרטיות של הנתבע ושל צדדים שלישיים, ועל כן יש להפעילו "בזהירות, אך בנמרצות ראויה" כמתחייב מתכליתו של החוק. (ראה לעניין זה: מיגל דויטש "עוולות מסחריות וסודות מסחר" עמ` 71).

בהקשר זה יצוין כי מידת הזהירות מחייבת, בין השאר, גם שיקול דעת ביחס לאחת הפגיעות החמורות ביותר, העלולות להיגרם בעת ביצוע הצו שהיא חשיפת סודותיו המסחריים של הנתבע בפני התובע. על מנת להקטין את סכנת חשיפת הסודות המסחריים של הנתבע יש להימנע ממתן הצו כאשר קיים חשש שמטרת הצו היא "לדוג מסמכים".

4.6     הדרישה הקבועה בחוק עוולות מסחריות באשר למינוי כונס נכסים הן לעניין תפיסת נכסים והן לעניין תפיסת ראיות, היא כי יתקיים "חשש של ממש לביצועה של עוולה"; והאובייקט לחיפוש ולתפיסת ראיות צריך שיתייחס לראיות "אשר קיים חשש סביר להעלמתן".

4.7     בהתייחס להוכחת "החשש הסביר" להעלמתן של ראיות יצוין כי בדרך כלל ההוכחה כי בכוונת הנתבע להשמיד או להעלים ראיות היא קשה. בתי המשפט באנגליה, למשל, הנמיכו את נטל ההוכחה של דרישה זו, והסתפקו בראיות אודות אמינות הנתבע, בזיון קודם של צווי בית המשפט ומעשי הפרה קודמים. (ראה לעניין זה: אורן רכס "סודות מסחריים והגבלת עיסוק" כרך שני, עמ` 1019 והאסמכתאות שם).

4.8     כמתחייב מהאמור לעיל, בבוא בית הדין להחליט האם ליתן את הצו במעמד צד אחד, אם לאו, עליו לשקול האם התקיימו התנאים כדלקמן:-

א.         האם הובאו ראיות מהימנות, לכאורה, שב"סוד מסחרי" עסקינן.

ב.          האם הובאו ראיות מהימנות, לכאורה, שאותם "נכסים" המהווים את ה"סוד המסחרי" או ה"ראיות" לצורך הוכחת ביצועה של ה"עוולה" המתייחסת ל"סוד המסחרי" מצויים בחזקת הנתבע.

ג.          האם הוכח להנחת דעתו של בית הדין, כי קיים חשש סביר להעלמתם או השמדתם של הראיות ו/או הנכסים לפני קיום הדיון במעמד הצדדים.

ד.          האם הראיות והנכסים אכן דרושים לתובע לשם השגת הסעד הסופי שבתובענה.

(ראה לעניין זה: מיגל דויטש "עוולות מסחריות וסודות מסחר" עמ` 73)

4.9     בנוסף` מאחר ומדובר בצו בעל אופי פולשני, על בית הדין, להשתכנע גם כי מתן הצו הוא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש, עליו לוודא שאין התובע מעוניין "לדוג" ראיות מאת הנתבע, וכן על בית הדין לבחון את מידת הנזק העלולה להיגרם לנתבע ולצדדים שלישיים – מול נחיצות הראיות המבוקשות להוכחת התביעה.

"על בית המשפט להפעיל את סמכותו בהתאם לשיקול דעת המאזן בין תכלית התרופה לבין האינטרס הסביר של הצד שכנגד. אף כי העלמת ראיות, בין אם משקלן כבד ובין אם קל, היא מעשה חמור הראוי לסנקציה הולמת, יש לזכור כי בשלב זה מדובר בחשש בלבד להעלמת הראיות, ולא בוודאות לכך, ועל כן יש לאזן בין אינטרס המבקש לבין הבעייתיות שבמתן סעד פולשני זה. בהפעלת הסמכות לפי חוק עוולות מסחריות, אם כן, מן ההכרח כי תילקח בחשבון השפעת ההעלמה הצפויה של הראיות על ניהול ההליך". (שם, בעמ` 73)."

 

מן הכלל אל הפרט

6.       6.       לאחר שעיינתי בבקשה על כל נספחיה, לרבות התצהיר התומך בה, התרשמתי מהמצהיר ובחנתי האם התקיימו התנאים למתן הצו, כמתחייב מההלכה הפסוקה, כפי שנסקרה לעיל, תוך עריכת האיזונים הראויים והמתחייבים מאופיו של הצו בהתייחס למידת הנזק, העלולה להיגרם למשיב ולצדדים שלישיים – לרבות בני ביתו של המשיב, מול נחיצות הראיות המבוקשות להוכחת התביעה העתידית אני קובע כדלקמן:

 

7.       7.       באשר לקיומו של הסוד המסחרי – הרי שכעולה מהסכם ההעסקה (נספח ג`) הקבצים כוללים מידע שהוסכם ע"י המשיב כי הוא בבחינת מידע סודי של המבקשת. זאת ועוד, מנכ"ל המבקשת הצהיר ואף נחקר על תצהירו בפני לגבי סודיות המידע הכלול בקשצים, וגם למדתי מהבקשה כי למחשבי המבקשת אים אפשרות לחברת מדיה נתיקה ללא אישור מפורש ואף נעשה מעקב אחר העתקת קבצים. מן המקובץ שוכנתי כי מתקיים התנאי הראשון של קיום ראיות לכאורה כי "הנכסים" שהועתקו הם בבחינת `סוד מסחרי` כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות.

 

8.       8.       באשר לביצוע עוולה לפי החוק - לכאורה "נכסים" אלה הועתקו ללא היתר, ולפיכך נראה כי לכאורה בוצעה עוולה של גזל סוד מסחרי.

 

9.       9.       באשר לחשש הסביר שההשהיה עד לדיון במעמד הצדדים יגרם למבקשת נזק חמור או להעלמת הנכסים אומר רק זאת: לכאורה, המשיב הסביר בנספח ב` כי מחק את כל הקבצים ואין בידו מידע נוסף. יחד עם זאת, מהראיות של המבקשת עולה כי ישנו חשש סביר כי נכסים נותרו בידי המשיב, ובמה דברים אמורים: לטענת המבקשת – משאין לחברה המתחרה מחלקת מחקר Sell Side, משהטלת המשימה הזו של הקמת מחלקת מחקר על אנליסט עם ניסיון של שנה וחצי איננה סבירה; משהועתקו הקבצים ממש בסמוך לפני סיום העבודה כולל קבצים השייכים לאנליסטים אחרים במבקשת והכוללים את כל היבטי העבודה של המבקשת לרבות מידע שלא היה אמור להיות נגיש כלל למשיב, ומשהצורך עליו כתב המשיב – לימוד ועבודה מהבית – לא סביר במיוחד נוכח עיתוי ההעתקה - הרי שמצרוף הנסיבות קיים חשש סביר שההעתקה נעשתה על מנת לשמש תשתית בהקמת מחלקת המחקר של המתחרה. לפיכך – סביר להניח, במיוחד נוכח הקלות של ההעתקה, כי "נכסים" אלה "שוכפלו" ונותרו בידי המשיב. אכן צירוף הנסיבות מקים חשש סביר כי הנכסים הועתקו מלכתחילה על מנת לעשות בהם שימוש בעבודה החדשה, ומשכך הרי שיש חשש סביר וממשי כי מחיקתם מהדיסק און קי לא גרמה להוצאתם של נכסים אלה מידי המשיב. ברור כי אם יקבע הדיון במעמד שני הצדדים ניתן יהיה להעלים את הקבצים בקלות ולכן יש חשש סביר שכך יקרה.

 

10.   10.   עוד אני מביא בחשבון את הבהרת ב"כ המבקשת לפיה לא יהיו נוכחים בביצוע צו הכינוס צלמים או גורמי "תקשורת", הצו יבוצע ככל הניתן שלא בשעות בהם נוכחים ילדי המשיב בבית, וכי ההסתייעות באנשי משטרה תעשה רק במקרה שיתעורר הצורך בכך – עד אז ימתינו השוטרים בקרבת מקום בלבד. כמו כן, ככל שהדבר יתבקש תספק המבקשת מחשב חלופי המאפשר התחברות לרשת האינטרנט וכולל יכולת לבצע פעולות של עיבוד תמלילים ודוא"ל כפי שיש במחשבי המשיב.

 

11.   11.   לאור האמור החלטתי להעתר לבקשה ולהורות על מינויו של עו"ד יקיר ניידק, מרחוב נחמני 14 תל אביב, אשר הביע את הסכמתו למינוי (נספח א` לבקשה), ככונס נכסים לפי סעיפים 16 ו- 17 לחוק עוולות מסחריות (להלן – כונס הנכסים).

 

12.   12.   תוקפו של הצו מותנה בהפקדת התחייבות עצמית של המבקשת ללא הגבלת סכום וכן להמצאת ערבות בנקאית או ערבון כספי בסך של 25,000 ₪ – כולם לטובת המשיב ולשם פיצוי כל נזק שיגרם לו כתוצאה ממתן הצו, אם תידחה התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

 

13.   13.   להלן הוראותי לכונס הנכסים:

 

13.1.     13.1.     הנך מתמנה בזה לכונס נכסים, בכפוף להפקדת ערובה לפי תקנה 7 לתקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), תש"ס – 1999, בסך של 50,000 ₪ וזאת להבטחת אחריותו לנכסים או לחצרי המשיב ולכל אשר יגיע לידיו בקשר אליהם. הערובה תהיה בהתאם לטופס 2 שבתוספת.

 

13.2.     13.2.     הנך מתמנה ככונס נכסים לשם חיפוש ותפיסת חוזים, תרשומות, טפסים, הזמנות חשבוניות, מצגות, רשימות אנשי קשר של לקוחות ו/או ספקי המבקשת והתכתבויות (לרבות באי-מייל) של המשיב בינו לבין עצמו ו/או עם החברה המתחרה ואשר קשורים לעסקי המבקשת בכל מדיה שהיא, לרבות מדיה מגנטית וממוחשבת ואשר מצויים בחצרו של המשיב, כמו כן הכונס יהיה רשאי לתפוס את המחשבים ואת המדיות המגנטיות המצויים בחצרי המשיב (להלן – הנכסים).

 

13.3.     13.3.     תקופת המינוי היא עד למתן פסק דין או עד למתן החלטה אחרת.

 

13.4.     13.4.     לשם מילוי תפקידך הינך מוסמך להכנס ולערוך חיפוש בחצרים שבהחזקת המשיב ברחוב קפלינסקי 68 פתח תקוה. הנך מוסמך בזה להיכנס לחצרים, לתפוס, להעתיק ולצלם את הנכסים, וכן לצלם את החצרים.

 

13.5.     13.5.     אני מצווה על מי שנגדו ניתן הצו או אדם מטעמו שיהיה נוכח בעת ביצוע צו זה כי לא יעשה ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו זה.

 

13.6.     13.6.     מאחר וההחלטה ניתנה במעמד צד אחד עליו להמציא למשיב, עם ביצוע הצו, את המסמכים האמורים בתקנה 6(ב) לתקנות העוולות המסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999.

 

13.7.     13.7.     הכניסה, החיפוש והתפיסה כאמור יבוצעו עד ליום 25.12.07.

 

13.8.     13.8.     עליך להגיש לבית המשפט דין וחשבון בתוך שלושה ימים מיום החיפוש והתפיסה, כאמור בסעיף 16(ג) לחוק, ובתקנה 17. הדיווח יכלול התייחסות לנתונים המפורטים בסעיף 10 להחלטה.

 

13.9.     13.9.     על הכונס להחזיק בנכסים שנתפסו עד שבית הדין יורה מה ייעשה בהם. מסמכים, מחשב, חומר מחשב ופלט ונכסים שנטען לגביהם כי הם סוד מסחרי יוחזקו בחצרי הכונס.

 

 

13.10. 13.10. הוראות נוספות:

א.      א.      לגבי מועד ואופן ביצוע הצו, יפעל הכונס ככל הניתן בהתאם למפורט בסעיף 10 להחלטה.

ב.      ב.      יחד עם הכונס יהיה נוכח איש מחשבים מטעמו אשר יוכל להעביר קבצים חיוניים למשיב או לבני משפחתו ואשר אינם קשורים לעוולות לפי החוק או אינם ראיות כאמור מהמחשב או מהמדיות המגנטיות שנתפסו אל מחשב אחר או אל מדיה מגנטית אחרת, לפי הענין.

 

14.   14.   הנני מורה למשטרת ישראל לסייע לכונס הנכסים בביצוע תפקידו על פי צו זה.

 

15.   15.   תוקפו של הצו למינוי כונס הנכסים יפקע אם לא תוגש תובענה עיקרית עד ליום 26.12.07 !!

 

16.   16.   בשלב זה ובהעדר בקשה אחרת, הבקשה תידון במעמד שני הצדדים ביום 27.12.07 בשעה 16:00. מובהר שככל שהמשיב יבקש זאת, הוא רשאי להגיש בקשה להקדמת הדיון.

 

17.   17.   ההחלטה תמסר למבקשת בלבד. המבקשת תעביר את ההחלטה לכונס הנכסים עוד היום.

 

 

ניתנה היום י"א בטבת, תשס"ח (20 בדצמבר 2007), במעמד המבקשת בלבד.

                                                                                               

אילן איטח, שופט

 

 

 

 20/12/2007מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022