Share


 

תאריך: 25/11/2007

בש"א 2994/07 בתיק עיקרי א 728/07

בית משפט מחוזי נצרת

בפני כב` השופט צרפתי דני

דפוס שלומי גרפיקס ואח` נ` חברת ספקטרום דפוס ו/או קשת הפקות ואח`

 

העובדות

 

1. הנתבעים הגישו בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט המחוזי בחיפה, בטענה שבית המשפט המחוזי בנצרת חסר סמכות מקומית.

 

בית המשפט קבע

 

1. לצורך ההחלטה, בית המשפט מוכן להניח שבתביעות בנושאי אינטרנט מובהקים ככלל אין לייחס משמעות מצומצמת לתחום הסמכות המקומית. ברם, אין מקום ליישם כלל זה שעה שהתביעה אינה תביעה מובהקת בנושא אינטרנט, על פי מבחן מעשי של השאלות האמיתיות שבמחלוקת, ובדגש לשאלת מקום ההפרות שבדיון, על פי התביעה.

 

2. במקרה דנן, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים בהקשר לאמור לעיל, הוא לכל הדעות, בתחום סמכותו המקומית של בית משפט המחוזי בחיפה.

 

3. לכן, בית המשפט קובע כי יש להעביר את הדיון לבית המשפט המחוזי בחיפה.

 

 


 

 

 

 

 

בית משפט מחוזי נצרת

בשא002994/07

א   000728/07

בפני:

כב` השופט צרפתי דני

תאריך:

25/11/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

1. "דפוס שלומי גרפיקס"

2. ליאת יפרח – ת.ז. 033600305

3. גלעד יפרח – ת.ז. 029575982

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

בן-צוק ספיר

המבקשים

 

 

נ ג ד

 

 

 

1. חברת ספקטרום דפוס ו/או קשת הפקות

2. אביטל קסטנר – ת.ז. 032208621

3. אייל קסטנר – ת.ז. 294457736

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

מנחם איל

המשיבים

 

החלטה

1.         בהמשך לדיון מיום 29.10.07 השלימו הצדדים טיעון בכתב לשאלה המקדמית לעניין הסמכות המקומית, ואשר הועלתה לדיון גם במסגרת הבקשה לצו מניעה זמני שבנדון.

 

2.         לאחר בחינה ועיון, ראיתי לקבל את טענת המשיבים, לפיה בית משפט זה, חסר סמכות מקומית לדון בתביעה.

 

3.         לצורך החלטה זו אני נכון להניח, כטענת המבקשים, שמאחר והאינטרט הוא חסר מקום וגבול טריטוריאלי ובעל תפוצה רחבה, הרי בתביעות בנושאי אינטרנט מובהקים, בחינת מקום המעשה או המחדל, בזיקה לחלופה הקבועה בתקנה 3א (5) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – "התקנות"), נעשית בהקשר רחב וגמיש, כשככלל אין לייחס ביחס לתביעות אלו משמעות מצומצמת לתחום הסמכות המקומית.

 

4.         ברם, את הכללים האמורים, לרבות בזיקה לפסיקות בתי המשפט שצוטטו על ידי המבקשים, אין מקום ליישם שעה שהתביעה אינה תביעה מובהקת בנושא אינטרנט, על פי מבחן מעשי של השאלות האמיתיות שבמחלוקת, ובדגש לשאלת מקום ההפרות שבדיון, על פי התביעה.

 

5.         בתביעה שבנדון השאלות המרכזיות שבמחלוקת נסובו סביב הסכם פירוק השותפות שבין הצדדים (נספח ג` לבקשה), לרבות השאלה מי מהצדדים הוא הזכאי לעשות שימוש ביצירות שבדיון, כשבזיקה לשאלות אלו חלוקים הצדדים מי מביניהם הפר במעשה או במחדל את התחייבויותיו.

 

            בהתאמה, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים בהקשר לאמור לעיל, הוא לכל הדעות, בתחום סמכותו המקומית של בית משפט המחוזי בחיפה;

 

            הפעילות העסקית של הצדדים ומקום יצירת הסכם השותפות כמו גם הנסיבות הנוגעות לשאלת הפרתו מתוחמים בתחום מחוז חיפה.

 

6.         לציין, כי כעולה מישיבת 29.10.07, המשיבים אינם חלוקים שהעבודות נשוא הבקשה הינן בגדר יצירות, כשהאמור גם נלמד מפורשות מתוכן התביעה הנגדית, למעשה, שהגישו המשיבים בבית המשפט המחוזי בחיפה, וגם היא ממוקדת בשאלות שהוצגו לעיל.

 

7.         בנסיבות אלו הניסיון ליצור סמכות מקומית לבית משפט זה, תוך הפנייה לעובדת הפרסום של יצריות כאלו או אחרות באתר האינטרנט של המשיבים, שהינה בבחינת נגזרת ותוצאה לשאלת ההפרות הנטענות וכמפורט לעיל, הינו בבחינת ניסיון כמעט מלאכותי, שלא ראיתי לאמצו.

 

8.         בהקשר זה נכון גם להוסיף כי פעילותם העסקית של הצדדים, לרבות הפרסום באתר האינטרנט, לאור אופי העיסוק, היצירות שבדיון וקהל הלקוחות, מצומצמת גם היא לתחומיי הישוב שלומי והסביבה הקרובה, המצויים כולם בתחום סמכות בית המשפט המחוזי בחיפה.

 

            גם מטעם זה אין לראות את נסיבות התביעה שבנדון כתואמות לאלו במסגרתם הוכרעה בש"א 2841/03 (מחוזי ירושלים) רעות אלקטרוניקה נ. ו` מראות אימג` בע"מ וההלכות האחרות אליהן הפנה ב"כ המבקשים בסיכומיו, ואשר התאפיינו בהיבטים הנרחבים של תפוצת האינטרנט.

 

9.         בנסיבות התביעה שבנדון נכון הוא על כן לעשות שימוש במבחנים המסורתיים החלים לעניין תקנה 3א לתקנות;

 

            על פי המבחנים אלו ובהתייחס לכל הפחות לכל אחת מהחלופות הרלוונטיות לעניין תקנה 3א לתקנות, לרבות תקנה 3א (5) שבדיון, הסמכות המקומית היא לבית משפט המחוזי בחיפה;

 

            כאמור מקום מגוריהם ועסקם של המבקשים, מקום יצירת ההתחייבות (הסכם השותפות, וההסכם לפירוקה), המקום שנועד לקיים התחייבויות שבמחלוקת, כמו גם המקום בו הופרו התחייבויות אלו, כל צד לטענתו, הינן כל אחת מהן וכולן יחד בתחום סמכות בית המשפט המחוזי בחיפה.

 

10.       זאת ועוד, שעה שעומדות להכרעה שתי אפשרויות לפרשנות הוראת תקנה 3א (5) ולשאלת מקום ההפרה כמפורט לעיל, בזיקה לתביעה דנן, הרי לא ניתן להתעלם גם מכך שהמשיבים הגישו כאמור את תביעתם הנגדית לבית משפט המחוזי בחיפה;

 

            בהתאמה, תוצאה לפיה התביעה שבפניי תועבר, לאחר אימוץ מבחני הסמכות המקומית כמפורט, לבית המשפט המחוזי בחיפה, תאפשר בירור יעיל של התביעות ההדדיות במאוחד, זאת לתועלת הצדדים. בכך גם תימנע תוצאה ששני בתי משפט במקביל יעסקו באותן מחלוקות (אלא אם התביעות יאוחדו בסמכות נשיאת בית המשפט העליון, על פי סעיף 78 לחוק בתי המשפט, על הכרוך בכך).

 

            בהקשר לשאלת הסמכות המקומית, לא ראיתי ליחס משקל לשאלת עיתוי הגשת תביעת המשיבים, כטענת המבקשים, כששאלה זו ככלל אינה רלוונטית לעניין זה.

           

11.       בקשר זה נכון להוסיף כי גם זיקות נוספות בתביעה שבנדון ועל פי מבחני מאזן נוחות, פועלים לצד טענות המבקשים דוגמת כתובות משרדי עורכי הדין של הצדדים, כמו גם העדים שיש להניח יעידו, כעולה, לכל הפחות, מרשימת מכתבי "מזמיני היצירות" שצורפו לתצהיר המשלים של המבקשים.

 

12.       בשולי ההחלטה אוסיף, שבחנתי האם יש מקום בנסיבות כי לצד העברת התביעה לבית משפט המחוזי בחיפה, אשלים תחילה בירור בבקשה לצו המניעה הזמני, בבית משפט זה;

 

            ברם, לאחר בחינה, לא ראיתי בנסיבות הבקשה לצו המניעה הזמני שבדיון, כל הצדקה לחרוג מהכלל כי הבקשה הנ"ל תידון בפני בית המשפט המוסמך לדון בתביעה העיקרית, ועל פי לוחות הזמנים שיקבעו על ידו.

 

            בהקשר זה, לא נוכחתי כי קיימת דחיפות ממשית לברר ולהכריע את הסעד הזמני, כפי שהדברים גם למעשה הובהרו לצדדים בישיבת יום 29.10.07, לאחר דיון לא לפרוטוקול בכל הנוגע לשאלות המרכזיות הרלוונטיות לדיון בבקשה לסעד זמני.

 

13.       לאור מכלול המפורט, אני מורה על העברת הדיון בתביעה העיקרית ובבקשה לסעד זמני, לבית המשפט המחוזי בחיפה, בעל הסמכות המקומית לדון בתביעה.

 

            בהתאמה, אני גם מבטל את הדיון הקבוע ליום 26.11.07 בבקשה לצו מניעה זמני.

 

14.       על אף התוצאה ולאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות הרלוונטיות, לרבות דרך ההתנהלות, אינני רואה לפסוק הוצאות ושכ"ט למי מהצדדים.

 

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים באמצעות הפקס`, ותוודא קבלת ההחלטה טלפונית, למניעת תקלות.

 

ניתנה היום, ט"ו בכסלו תשס"ח (25 בנובמבר 2007), בהעדר הצדדים.

 

 

 צרפתי דני, שופט

 

 

 25/11/2007חדשות
צרפת  | טוויטר חויבה "להלשין" על משתמשים  
קובה  | שנתיים מאסר לאדם שהתפרץ לראיון והתלונן על רעב  
ארצות הברית  | נדחתה תביעה נגד חברה שהפיצה כמות אדירה של דואר זבל  

מאמרים
ישראל  | תביעות בענייני קניין רוחני יוגשו גם במחוזי  
ישראל  | סמכות שיפוט באינטרנט  
ישראל  | היכן תובעים עסק וירטואלי?  

פסיקה
ישראל  | תק 2370/08 (ת``ק י-ם) משה ונורית אזולאי נ` אשת טורס בע``מ  
אנגליה  | Lennox Lewis & Ors v. Don King  
אוסטרליה  |   

חקיקה
ישראל  | חוק זכות יוצרים, התשס``ח – 2007  
קנדה  | חוקים משנת 1867 לשנת 1982  
ישראל  | הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים  

מקורות מקוונים
צרפת  | האיגוד הבינלאומי של מנהל סמכות השיפוט העליונה - IASAJ  
ארצות הברית  | Pixel Privacy  
ישראל  | עורכי דין ברשת - פורטל מידע משפטי  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022