Share


  תאריך: 15/10/2007

בש"א 17537/07

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בפני סגן הנשיא, כב` השופט יהודה זפט

ארתור פרנק ואח` נ` אולסייל.קום בע"מ ואח`

 

העובדות

 

1. המבקשים טוענים כי במסגרת מכירות פומביות באתרי אינטרנט שמפעילות המשיבות, פועלים משתתפים פיקטיביים, אשר גורמים להעלאת מחיר הסחורה הנמכרת.

 

2. לכן, המבקשים מבקשים צוו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבות למחוק ו/או לשנות את נתוני המכירות (פומביות ושאינן פומביות), האגורים אצלן ו/או אצל מי מטעמן.

 

בית המשפט קבע

 

1. ללא הנתונים האגורים במאגרי המשיבות אודות המכרזים שנערכו על ידן לא ניתן יהיה לאתר את חברי קבוצת המשתתפים במכרזים שנוהלו על ידי המשיבות בשמם מבקשים המבקשים לתבוע את המשיבות ובכך יהיה כדי לסכל חלק מהסעדים אותם מבקשים המבקשים לתבוע.

 

2. לפיכך, זכאים המבקשים לסעד זמני שיבטיח שהנתונים אודות המכרזים שנוהלו על ידי המשיבות יישמרו לעת הצורך.

 

3. כמו כן, בית המשפט מציין כי המשיבים לא הצביעו על נזק ממתן הסעד, או כי יש בסעד כדי להכביד על פעילותם השוטפת.

 

4. לכן, בית המשפט קובע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן סעד זמני, ונעתר לבקשה.

 

 

 

 

   

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בשא    017537/07

בתיק עיקרי: הפ 002347/07

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

15/10/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

1.       ארתור פרנק

2.       אסף קרקו

 

 

 

ע"י בא כח עוה"ד

עזגד שטרן, אסף רנצלר ופרח רוסלר

המבקשים

 

 

נ ג ד

 

 

 

1.       אולסייל. קום בע"מ

2.       נענע 10 בע"מ

3.       נטוויז`ן בע"מ

4.       סמייל מדיה בע"מ

משיבה 4 על ידי בא כח עוה"ד  דוד לשם ורוני לפן

5.       וואלה שופמיינד בע"מ

משיבה 5 על ידי בא כח עוה"ד שרון רביב

6.       גט איט בע"מ

 

 

 

 

 

המשיבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

רקע

 

המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית (בשא ונוסח תובענה (א 2347/07) (להלן "הבקשה לאישור").

 

לטענת המבקשים במסגרת מכירות בדרך של מכרזים פומביים למכירת מוצרים ושירותים (להלן: "הטובין") באתרי אינטרנט שמפעילות המשיבות, פועלים משתתפים פיקטיביים. משתתפים אלה גורמים להעלאת מחיר הטובין הנמכרים, ובמקרים אחרים רוכשים המשתתפים הפיקטיביים כביכול את הטובין כדי למנוע ממשתתפים אמיתיים רכישה של הטובין במחיר נמוך.

 

לפני בקשה בה עתרו המבקשים לצווי מניעה זמניים שיאסרו על המשיבות:

 

א.      למחוק ו/או לשנות את נתוני המכירות הפומביות האגורים אצלן ו/או אצל מי מטעמן.

ב.      למחוק ו/או לשנות את נתוני המכירות האחרות (שאינן מכירות פומביות) האגורים אצלן ו/או אצל מי מטעמן.

 

ביום 3.9.07 ניתן צו ארעי כמבוקש.

 

 

דיון

 

א.      לטענת המשיבות, לא ניתן לעתור לקבלת צו מניעה זמני בטרם התקבלה הבקשה לאישור.

 

תקנה 362 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, קובעת:

 

"הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש..."

 

בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, נקבע:

 

"תובענה" – תביעות, בקשות ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט באחת הדרכים שנקבעו לכך;"

 

הבקשה לאישור הוגשה על ידי המבקשים בהתאם להוראות סעיף 5 (א) (1) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, וממילא מהווה היא תובענה כמשמעותה בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

לפיכך, אני דוחה את טענת המשיבות.

 

 

ב.      מהראיות שצירפו המבקשים לבקשת האישור עולה לכאורה שבאתרי המכירות הפומביות המופעלים ו/או הופעלו על ידי משיבות 1, 2, 3, 4, 5 ו - 6 זכו משתתפים במספר מוצרים זהים בתוך תקופה קצרה.

 

בתשובתה מיום 2.10.07 טענה משיבה 4: "משלא הראו המבקשים (ואף לא טענו), כי השתתפו במכירה פומבית מסוימת באתר סמייל מדיה, בה היו מעורבים, לטענתם, משתתפים פיקטיביים, ומשלא הראו (ואף לא טענו) כי הסתמכו על השתתפות פיקטיבית זו וכי נגרם להם נזק כתוצאה מהשתתפות באמור, לא השכילו המבקשים להראות יריבות בינם לבין סמייל מדיה, או כי קיימת להם עילת תביעה אישית כנגד סמייל מדיה" (סעיף 34). משיבה 4 לא הכחישה את הטענה שבמכרזים אותם היא מנהלת השתתפו משתתפים פיקטיביים.

 

 בתשובתה מיום 23.9.07 טענה משיבה 5 כי אינה מפעילה משתתפים פיקטיביים במסגרת המכרזים המנוהלים על ידה (סעיפים 13 ו – 22), אולם טענה זו לא נתמכה בתצהיר. לכך יש להוסיף כי משיבה 5 אינה שוללת אפשרות שבמכרזים המנוהלים על ידה השתתפו משתתפים פיקטיביים ולטענתה היא מפעילה פתרונות יחודיים למניעת השתתפותם של משתתפים פיקטיביים במכרזים המנוהלים על ידה (סעיף 14).

 

זאת ועוד. משיבות 4 ו – 5 לא צירפו ראיות שיש בהן כדי ללמד שזכיית משתתפים במוצרים זהים תוך זמן קצר מומשה וממילא לא ניתן לשלול אפשרות שהזוכים עליהם מצביעים המבקשים הם משתתפים פיקטיביים במכרזים המנוהלים על ידי המשיבות.

 

המבקשים מבססים את הבקשה לאישור על עילות שונות אולם משבקשתם האמורה תלויה ועומדת איני סבור שנכון יהיה לדון בעילות אלה במסגרת הבקשה כאן. עם זאת, די באמור לעיל כדי להראות שעל פני הדברים הבקשה לאישור אינה בקשת סרק, ובנסיבות העניין זכאים המבקשים לסעד שיבטיח ביצוע של פסק דין אם וככל שיינתן נגד המשיבות והנתבעים האחרים.

 

ג.        לטענת המשיבות לא הצביעו המבקשים על עילה אישית "ובאין זכות תביעה אישית לא תקום ולא תהיה תובענה יצוגית".

 

סעיף 4 (א) לחוק תובענות ייצוגיות, קובע:

 

"אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להלן:

 

(1)    אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 3(א), המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם - בשם אותה קבוצה;

(2)    ...

 

סעיף 8 (ג) (2) לחוק, קובע:

 

"מצא בית המשפט כי התקיימו כל התנאים האמורים בסעיף קטן (א), ואולם לא מתקיימים לגבי המבקש התנאים שבסעיף 4 (א)(1) עד (3), לפי הענין, יאשר בית המשפט את התובענה הייצוגית אך יורה בהחלטתו על החלפת התובע המייצג."

 

 

נוכח הוראת סעיף 8 (ג) (2), נמצא שאפילו יימצא שאין למבקשים עילה אישית אין בכך כדי למנוע את אישור התובענה הייצוגית תוך החלפת המבקשים בתובע מתאים אחר.

 

ד.      ללא הנתונים האגורים במאגרי המשיבות אודות המכרזים שנערכו על ידן לא ניתן יהיה לאתר את חברי קבוצת המשתתפים במכרזים שנוהלו על ידי המשיבות בשמם מבקשים המבקשים לתבוע את המשיבות ובכך יהיה כדי לסכל חלק מהסעדים אותם מבקשים המבקשים לתבוע. לפיכך, זכאים המבקשים לסעד זמני שיבטיח שהנתונים אודות המכרזים שנוהלו על ידי המשיבות יישמרו לעת הצורך.

 

ה.      הסעד המבוקש בסעיף ב לבקשה נדרש, לטענת המבקשים, כדי להקל על הוכחת חישוב הנזק שלכאורה נגרם לחברי הקבוצה (סעיף 63), בדרך של השוואת המחיר ששולם עם מחיר השוק. המשיבים לא הצביעו על נזק ממתן הסעד, ואני סבור כי מניעתו תכביד על ניהול התובענה.

 

ו.        משיבה 4 לא צירפה לתשובתה תצהיר וממילא אין בפני ראיות לעניין הנזק שייגרם לה אם יינתן הסעד הזמני המבוקש בסעיף א לבקשה. הוא הדין, לעניין משיבות 1, 2, 3 ו – 6 אשר כלל לא הגישו תשובה לבקשה.

 

מתצהירו של אורי ליש המצהיר מטעם משיבה 5 עולה כי למשיבה 5 מאגר נתונים חלופי אליו מועברים הנתונים של מכירות פומביות אשר הסתיים הטיפול בהן. ממילא, נראה שאין בסעד המבוקש כדי להכביד על פעילותה השוטפת של משיבה 5. בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש בסעיף א לבקשה.

 

סוף דבר

 

החלטתי להיעתר לבקשה וליתן סעדים זמניים כמבוקש.

 

העירבון שהופקד על ידי המבקשים ביום 5.9.07 יישאר בתוקפו.

 

בנסיבות העניין לא ראיתי להתנות את מתן הצו בערבות, שכן לא נראה שהצו הזמני יסב למשיבים נזק.

 


 

 

הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד יובאו בחשבון במסגרת הבקשה לאישור או במסגרת התביעה.

 

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

 

ניתנה היום ג` בחשון, תשס"ח (15 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים.

                                                                               

השופט יהודה זפט - סגן נשיא

 

 

 

 

 15/10/2007חדשות
ישראל  | הצטרפות חובה למאגר הביומטרי  
ישראל  | ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את תקנות הגנת הפרטיות לאבטחת מאגרי מידע  
ארצות הברית  | מנהל התרופות האמריקני מזהיר מפני פריצה לציוד רפואי  

מאמרים
ישראל  | נכנס טורקי יצא סוד  
ארצות הברית  | האם מאגר ביומטרי באמת יפחית את גניבות הזהות?  
ארצות הברית  | האח הגדול בממלכת הילדים  

פסיקה
ישראל  | ע``פ 4354/07 (מחוזי ב``ש) גבאי שמעון נ` מדינת ישראל – מח``ש  
ישראל  | בש``א 22526/06 (מחוזי ת``א) לשכת עורכי הדין בישראל נ` איילון חברה לביטוח בע``מ  
ישראל  | עב 1118/06 (בית דין אזורי לעבודה בחיפה) מיכאלי נ` מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט  

חקיקה
ישראל  | חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע - 2009  
ישראל  | מאגר מידע שיכלול את פרטיהם האישיים של נהגים שרשיונם נפסל  
ישראל  | הצעת חוק פרסום הרשומות באינטרנט, התשס``ה 2005  

מקורות מקוונים
אוסטרליה  | Biometrics Institute -עמותת הטכנולוגיה הביומטרית בדרום הפסיפיק  
ארצות הברית  | NBCP - תאגיד אמריקני לטכנולוגיות זיהוי ביומטרי  
אירופה  | אתר ה-EBF הפורום הביומטרי האירופי  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022