Share
07/06/2007 | השופטת חנה בן-עמי | ישראל
פ 2077/06 (מחוזי ירושלים) מדינת ישראל נ` אליהו אריש ואח`
מסמכים   תאריך: 07.06.2007
פ 2077/06
בית המשפט המחוזי בירושלים
בפני כבוד השופטת חנה בן-עמי
מדינת ישראל נ` אליהו אריש ואח`
 
העובדות
 
הנאשמים טענו כי פלטי שיחות נכנסות ויוצאות של מכשירי הטלפון הניידים שלהם ברשת פרטנר, אשר הוגשו כראיה לבית המשפט, אינם קבילים כ"רשומה מוסדית" כהגדרת סעיף 36 לפקודת הראיות.
בין השאר נטען כי לא הוכח שהפלטים נערכו במהלך פעילותה הרגילה של חברת פרטנר אלא הופקו לצורך המשפט בעניינם של הנאשמים, כי מדובר בפלטים שעברו עיבוד ולא בפלטים המקוריים, וכי מחלקם של הפלטים הושמטו נתונים.
 
בית המשפט קבע
 
1. אין לקבל את הטענה כי הפלטים לא נערכו במהלך פעילותה הרגילה של חברת פרטנר אלא לצורך החקירה או המשפט. אמנם הפקת הפלטים נעשתה לצורך החקירה והמשפט, אולם בכך אין כדי להשפיע על העובדה כי עריכת הנתונים נעשתה בזמן אמת.
 
2. באשר לטענה כי הפלטים שהוגשו לבית המשפט אינם הפלטים המקוריים שנשמרו במערכת אלא פלטים שעברו עיבוד, גם טענה זו דינה להידחות. בהעדר שינוי לגופם של הנתונים, אין כדי לפגום במילוי התנאי המופיע בסעיף 36(א)(3)(א) לפקודה.
 
3. לאור דברי העדה, אף הטענה לענין השמטת נתונים דינה להידחות.
 

 

בית המשפט המחוזי בירושלים

פ 002077/06

 

לפני:

כבוד השופטת חנה בן-עמי

 

07/06/2007

 

 

 

 

 

 

 

בענין:

מדינת ישראל

 

 

ע"י ב"כ

פרקליטות מחוז ירושלים

המאשימה

 

 

נ ג ד

 

 

 

1. אליהו אריש, ת"ז 028078764

ע"י עו"ד עופרי

2. יהודה אריש, ת"ז 054744107

ע"י ב"כ עו"ד ש` קוקוש

3. אליהו נעים, ת"ז 059846329

ע"י עוה"ד י` גיגי וד` דרעי

4. ערן אלמוג, ת"ז 033632662

ע"י עו"ד ד` דרעי

5. ערן בן מיכאל, ת"ז 064980048

ע"י ב"כ עו"ד אדטו

6. אסי אבוטבול, ת"ז 032412108

ע"י ב"כ עו"ד מ` שרמן

7. טיירי ישראל תבל, ת"ז 039252804

ע"י ב"כ עו"ד ד` יפתח

8. יהודה אלחנטי, ת"ז 050899061

ע"י ב"כ עו"ד מ` שרמן

9. אלון בכר, ת"ז 0430220338

ע"י ב"כ עו"ד ד` יפתח

10. לביא גואטה, ת"ז 49172364

ע"י ב"כ עו"ד א` וייג

 

 

 

 

הנאשמים

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

 

נוכח התנגדויות שהועלו בענין מסמכים שהגישה העדה ניקול קראו – עובדת באגף בטחון ומניעת הונאה בחברת "פרטנר" - בדיון מיום 17.5.07, קובלו על תנאי פלטי שיחות נכנסות ויוצאות של המנוי 7858109-054, שהיה בשימושו של נאשם 5, ערן בן מיכאל, פלטים כאמור של מנוי מס` 4855788-054, שהיה בשימושו של אדם נוסף בשם אלירן גואלי, וכן פלטי הבעלות של מנויים אלו, וחוות דעת שערכה העדה המתייחסת לאופן עריכת הפלטים והאיכונים (המסמכים סומנו ת/ס – ת/סחב).

 

בהתנגדות בכתב שהגיש ב"כ נאשם 3, עו"ד י` גיגי, נטען על-ידו כי פלטי השיחות הנכנסות והיוצאות אינם קבילים כ"רשומה מוסדית" כהגדרתה בסעיף 36 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן: "פקודת הראיות"), נוכח העובדה כי המאשימה לא הוכיחה כי הפלטים נערכו במהלך פעילותה הרגילה של חברה פרטנר, שכן הפלטים הופקו לצורך המשפט בעניינם של הנאשמים דנן. עוד נטען כי מדובר בפלטים שעברו עיבוד ולא בפלטים המקוריים, וכי מחלקם של הפלטים הושמטו נתונים, כפי שעלה אף מדברי העדה (ר` עמ` 2677 לפר`).

 

לאחר עיון בהתנגדות ובתגובת ב"כ המאשימה, נחה דעתי כי דין ההתנגדות להידחות:

 

רשומה מוסדית מוגדרת בסעיף 35 לפקודת הראיות כדלקמן: "מסמך, לרבות פלט, אשר נערך על ידי מוסד במהלך פעילותו הרגילה של המוסד". על מנת שרשומה כאמור תוכל להיות מוגשת כראיה לאמיתות תוכנה, על המגיש (במקרה דנן- המאשימה) לעמוד בתנאים המצטברים המנויים בסעיף 36, כדלקמן:

”(א)...

(1)    המוסד נוהג, במהלך ניהולו הרגיל, לערוך רישום של האירוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו;

(2)    דרך איסוף הנתונים נושא הרשומה ודרך עריכת הרשומה יש בהן כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה;

(3)    היתה הרשומה פלט - הוכח בנוסף, כי –

(א)    דרך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על אמינותה;

(ב)     המוסד נוקט, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר מחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב.

(ב)     היתה הרשומה פלט, יראו לענין סעיף קטן (א)(1) את מועד עריכת הנתונים המהווים יסוד לפלט, כמועד עריכתה של הרשומה.

..."

 

טוען ב"כ הנאשם 3, כי הפלטים לא נערכו במהלך פעילותה הרגילה של חברת פרטנר אלא לצורך החקירה או המשפט. טענה זו אין בידי לקבל: מחקירתה של העדה עולה, כי רישום הנתונים המהווים יסוד לפלטים נעשה בזמן אמת: קרי, במועד ביצוע השיחות או שליחת המסרונים, כאשר הנתונים נרשמים במחסן נתונים (Data Warehouse). דברים אלו לא נסתרו אף בחקירתה הנגדית (ר` עמ` 2676, 2703, 2709, 2744 לפר`).

 

אמנם, הפקת הפלטים נעשתה לצורך החקירה והמשפט, אולם בכך אין כדי להשפיע על העובדה כי עריכת הנתונים נעשתה בזמן אמת.

 

עוד טוען הסניגור המלומד, כי הפלטים שהוגשו לבית המשפט אינם הפלטים המקוריים שנשמרו במערכת, אלא פלטים שעברו עיבוד – זאת בהתייחס לעובדה כי הוגשו לביה"מ שני סוגי פלטים (האחד הופק בזמן החקירה והשני לצורך המשפט), וכן הושמטו מהפלטים נתונים. 

 

באשר לסוגי הפלטים – מדברי העדה עולה, כי נוכח העובדה שבין מועד החקירה המשטרתית של הפרשה לבין מועד הדיון דנן חלפה כשנה, הועברו הנתונים מאזור במאגר הנתונים הנקרא "סביבה עדכנית" לאזור "סביבה היסטורית", כך שאף שהפורמט בו מופיע הפלט השתנה, לא נעשה שינוי בתוכנו, אלא במקרה בו אחד מהמנויים אליו נערכה שיחה החליף בעלות, שאז תופיע בפירוט המאוחר הבעלות החדשה בנוסף לבעלות שהופיעה בפלטים הקודמים (עמ` 2676-2677, 2742 לפר`). ממילא, בהעדר שינוי לגופם של הנתונים, אין באמור כדי לפגום במילוי התנאי המופיע בסעיף 36(א)(3)(א) לפקודה ("דרך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על אמינותה"). לפיכך גם דין טענה זו להידחות.

 

אף הטענה לענין השמטת נתונים דינה להידחות: דברי העדה בעמ` 2677 כפי שצוטטו בהתנגדות, נועדו להבהיר כי פלטי השיחות הספציפיות שהוגשו לבית המשפט מהווים חלק ממכלול השיחות שנערכו על ידי המנויים בכל תקופת היותם מנויים בחברה או מכל המידע הנוגע למנויים אלו. עם זאת הובהר על-ידה כי בנתונים המבוקשים (שיחות יוצאות/ נכנסות/ איכונים ועוד) לא נערך שינוי כלל (עמ` 2745 לפר`). משכך, אין בדברים אלו כדי לתמוך בטענת הסניגור כי "פלטי השיחות כפי שהופקו ממסד הנתונים עברו "שינוי" באופן שחלק מהנתונים "נעלמו"" (ס` 4 להתנגדות). מה גם, שהעדה חזרה ואישרה כי "אין שום שינוי, אני שולפת את החומר כפי שהוא נשמר... הדו"ח הולך לנתונים ושולף החוצה רק את מה ששאלתי. קרי, נכנסות, יוצאות, איכונים...

ש. וככה זה יוצא בדיוק כמו שהגשת?

ת. ככה זה יוצא...

ש. כלומר את אומרת לי שבעצם אין פה שום מגע אדם אנושי... בטבלה בשום סיטואציה.

ת. זה מה שאני אומרת" (עמ` 2746 לפר`, ש` 6-12, 22-25).

 

בהתייחס לאלה, ומשלא הוגשו התנגדויות אחרות לענין המסמכים שהוגשו על תנאי בדיון שקויים ביום 24.5.07 (פרוטוקול הדיון נשלח לצדדים בדואר אלקטרוני ביום 30.5.07), אני מקבלת את כל המוצגים שהוגשו על תנאי, והם יסומנו כדלקמן:

ת/ס – ת/154

ת/סא – ת/155

ת/סב – ת/156

ת/סג – ת/157

ת/סד – ת/158

ת/סה – ת/159

ת/סו – ת/160

ת/סז – ת/161

ת/סח – ת/162

ת/ סחא – ת/163

ת/סחב – ת/164

תסט - ת/165

ת/ע - ת/166

תעא - ת/167

ת/עב - ת/168

ת/ר – ת/169

ת/רא – ת/170

ת/רב – ת/171

ת/רג – ת/172

ת/רד – ת/173

ת/רה – ת/174

ת/רו – ת/175

ת/רז – ת/176

ת/רח – ת/177

ת/רט – ת/178

ת/רי – ת/179

ת/ריא – ת/180

ת/ריב – ת/181

ת/ריג – ת/182

ת/ריד – ת/183

 

ניתנה היום, כ"א בסיון תשס"ז (7 ביוני 2007), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקי ההחלטה לב"כ הצדדים בפקס וכן בדואר אלקטרוני ככל שניתן.

 

 

חנה בן-עמי, שופטת

 

 

 

 

 

 

שרה

 07/06/2007חדשות
אוסטרליה  | אפליקציה חדשה תאפשר למחוק הודעות SMS לאחר שנשלחו  
תאילנד  | מורה שהיכה תלמיד צולם בטלפון הנייד  
ארצות הברית  | סרטונים שצולמו בטלפון נייד לא ישמשו כראיות  

מאמרים
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  

פסיקה
ישראל  | פ 40107/08 (מחוזי ת``א) פרקליטות מחוז ת``א – פלילי נ` פטימר איתי ואח`  
ישראל  | פ 2077/06 (מחוזי י-ם) מדינת ישראל נ` אליהו אריש ואח`  
ישראל  | ברע 638/09 (מחוזי באר שבע) ר.ב. נ` ו.ג.  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022