Share


תאריך: 10.01.2007
הליך: בש 93750/06
בבית משפט המחוזי בת"א
בפני כבוד השופטת יהודית שיצר
הצדדים: הלוי משה נ` יחידה ארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל
 
עובדות:

המדובר בערר על החלטת בית משפט השלום אשר הורה למשטרה להחזיר לעורר פריטים שונים שנתפסו במהלך חיפוש, למעט דיסק קשיח.
העורר טוען כי יש להחזיר לידיו גם את הדיסק הקשיח כיוון שנמצאים עליו קבצים רבים להם הוא זקוק וכי קבצים אלה אינם ניתנים להעתקה. את הטעם בגינו מתבקשת החזרת הדיסק הקשיח, מוצא העורר בטענה כי נפלו פגמים בהליך החיפוש ולכן החיפוש ממילא בטל. בעוד שבצו החיפוש נרשם כי מספר הבית בו יתבצע החיפוש הוא 68, החיפוש בוצע בבית שמספרו 78. כמו כן, בצו נפלו פגמים פורמליים וכן באופן מילוי הצו נפלו פגמים.
 
נקבע:
בית המשפט התייחס לטענת הפגמים הפורמליים וקבע כי דין טענה זו להיות מוכרעת בדיון בתיק העיקרי אשר תתנהל עם עדים ולא בהליך של ערר.
לאור זאת בית המשפט דחה את הערר, ברם הוצעו לעורר שתי אלטרנטיבות בהם יוכל לבחר בתוך 20 יום ממתן פסק הדין:
1. העורר רשאי לבקש שהמשטרה תעתיק את כל החומר המצוי על הדיסק הקשיח בנוכחות מומחה מטעם העורר וכי ההעתק יומצא לעורר.
2. המשטרה תשמור לעצמה עותק מהמידע המצוי על גבי הדיסק הקשיח, ברם העורר לא יוכל לטעון כי המידע המועתק אינו מתאים למקור.
 

 

 

   

בתי-המשפט

בש 093750/06

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

10/01/2007

תאריך:

כב` השופטת יהודית שיצר

בפני:

 

 

 

הלוי משה

בעניין:

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד בועז גוטמן

 

 

 

נ ג ד

 

 

יחידה ארצית לחקירות הונאה

של משטרת ישראל (יאח"ה)

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד מאיר חיון

 

 

 

 

 

 

 החלטה טיוטה

1.         ערר על החלטת בית משפט השלום (כב` השופט גלעד נויטל) מיום 29.10.06, אשר לפיה הוטל על המשטרה להחזיר לעורר פריטים שונים שנתפסו בחיפוש, פרט לדיסק קשיח מקורי וכן פריט נוסף (פריט 16) שישאר בידי המשיבה וזאת לתקופה של 6 חודשים.

 

2.         ב"כ העורר ביקש להורות על החזרת הדיסק הקשיח לידי מרשו ולא להסתפק בהעתק שהוצא והומצא לו על ידי המשטרה, שכן מדובר בדיסק יקר, אשר עליו קבצים רבים להם הוא זקוק, לרבות קבצים שלטענתו לא ניתנים להעברה (נקראים, לדבריו, "סלקים").

 

ב"כ העורר מפנה לכך שהחומר נתפס בעקבות צו חיפוש בתפיסה בלתי חוקית ועל כן התפיסה בטלה ומבוטלת. בצו החיפוש נרשם כי הכתובת לעריכת החיפוש היא שושן אברהם 68 עכו. בפועל בוצע החיפוש ברחוב אברהם בן שושן 78 עכו (בבית הורי העורר).

הוא הפנה לחוות דעת של נציבת הקבילות על השופטים לפיה, בית המשפט שהוציא את צו התפיסה המקורי, כב` השופט היימן, לא הקפיד על מילוי כל הדרישות הפורמליות בהוצאת הצו, וכן להלכת ע.פ. 5121/98 יששכרוב נ` התובע הצבאי הראשי ואח`, תק-על 2006(2) 1093 (2006), המחייבת לדעתו את התוצאה לה הוא עותר.

 

כמו כן קובל ב"כ העורר על כך כי במקום התפתח עימות עם אבי העורר, עקב הדרישה לעיין בצו החיפוש לפני ביצוע החיפוש וכי רק בתום החיפוש נמסר עותק צו החיפוש לידי אמו, אך לא לעורר עצמו.

 

3.         במקרה הנדון שוב מתעוררת סוגייה עקרונית של הגנה על זכויות הפרט, זכותו של אדם לשמור על צינעת חייו וכן המנעות מפגיעה בקניינו מכל סוג שהוא וכן בזכויות נוספות שכתוצאה מתפיסת המחשב עלולות להפגע (כגון, חופש הביטוי וחופש העיסוק). מאידך, כאשר המידע המפליל עשוי להמצא במחשב והוא דרוש לחקירת העבירה, הרי שמידע כזה יכול להיות חיוני ויכול להוות ראיה ניצחת ולעתים אף בלעדית לעצם ביצוע העבירה. יש גם לקחת בחשבון את הקלות הרבה של העלמת, או השמדת ראיות אשר נמצאות במחשב, שעל כן לעתים תפיסת המחשב והחומר השמור בו הוא הדרך היחידה כמעט לחקור ביצוע העבירה.

 

הנה כי כן, מדובר בשיקולים רבים כבדי משקל אשר האיזון ביניהם עדין ביותר ויש לעשותו בזהירות, תוך התייחסות רחבת מבט לכל המונח על כף המאזניים.

 

4.         כבר בפתח הדברים יש להבהיר כי במקרה דנן פעלו השוטרים על פי צו חיפוש ותפיסה שהוצא על ידי שופט, זאת להבדיל מהמקרה שנדון על ידי כב` השופט ד"ר ע` מודריק בב"ש 91367/03.

במקרה דנן הטענה היא כי הצו עצמו פגום, תהא טענה זו כשלעצמה עניין לבירור עובדתי של הנסיבות, ולשם כך יש לשמוע ראיות. מכל מקום, כאשר פעלו השוטרים, היה בידם צו חיפוש חתום על ידי שופט.

 

דומני, שעל המקרה דנן ניתן להחיל את פסק דינו המפורט והמעמיק של כב` השופט משה דרורי בב"ש (ירושלים) 1153/02 מדינת ישראל נ` מיכאל אברג`יל, תק-מח 2002(2), 3784 (2002). שם סקר בית המשפט את הוראות החוק מכוחן ניתן לערוך חיפוש, את התנאים עליהם יש להקפיד וכפועל יוצא ניתן להסיק גם מהי הפרה של תנאים אלה.

 

עוד נקבע על ידי כב` השופט דרורי:

 

"נושא זה מחייב הכרעת עובדתית על ידי בית משפט שתעשה רק לאחר שמיעת כל העדים הנוגעים בדבר" (סעיף 33 לפסק דין אברג`יל) (ביחס לטענות שהועלו שם כנגד עריכת החיפוש כדין – י.ש.).

 

ובהמשך נאמר:

 

"הכרעות עובדתיות אלה מקומן בתיק העיקרי, התיק בו ישמעו העדים הרלבנטיים ובהם השוטרים עורכי החיפוש והנוכחים האחרים בחיפוש" (שם, סעיף 34).

 

יודגש, כי בית משפט אשר שומע את הראיות הוא זה שיכול להשית את הכרעותיו על שמיעת כל העדים הנוגעים בדבר, וזאת לאחר ביצוע חקירה נגדית שאף היא מזכויות הצדדים.

 

היה ובית המשפט יחליט כי אכן נפל פגם ואנשי המשטרה לא נהגו כראוי, יוכל בית משפט השלום לקבוע את התוצאות ולהורות האם להחזיר את החפצים לבעליהם. במסגרת זו רשאי הוא לשקול את משקלם הראייתי, הן של המקור והן של העתקות, זאת בהתאם להלכות שהתגבשו בפסיקה, כולל פסק דין יששכרוב הנ"ל, אשר גם הוא משאיר בסופו של דבר את שיקול הדעת לבית המשפט על פי נסיבות העניין.

 

5.         יש להזכיר, כי כאשר מדובר במחשבים ובראיות אלקטרוניות, יש לקחת בחשבון את החשש הקיים, כי כל מתן שהות, בין להתארגנות לחיפוש ובין בשלב החיפוש ובין אחר כך, עלולה לאפשר לחשוד, או למקורבים לו, להשמיד את החומר הראייתי וגם היבט זה צריך להלקח בחשבון.

 

עוד יש לחזור ולהדגיש, שאין באמור כדי לתת היתר למשטרה לפעול בצורה לא חוקית ויש בנסיבות וריבוי המקרים בהם המשטרה אינה מקפידה על שמירה על כל המתחייב כדי להביא בסופו של דבר לפסילת הראיה. אולם, בשלב הנוכחי יהיה זה לטעמי מוקדם מדי לקבוע עמדה סופית ומחייבת על ידי.

 

6.         אשר לשמירת האינטרסים של העורר אשר זקוק לחומר הנמצא במחשב, אני מוצאת להבהיר כי כבר בתחילת הדיון בפני, הצעתי כי בשלב זה יסתפק בקבלת העתק של הדיסקט, או יקבל לידיו את החומר המקורי ולא יתנגד כי המשטרה בבוא העת תציג עותק מהדיסקט בכפוף לכך שהוא לא יטען כי העותק אינו מתאים למקור.
העורר סרב להצעות שהוצעו לו.

 

גם לפי ההנחיות הפדרליות האמריקאיות, לעניין חיפוש ותפיסה של מחשבים, הדרך המומלצת היא לקבל את הסכמת פרקליט החשוד, כי העותקים האלקטרוניים שישארו בידי המשטרה יהיו קבילים בבית המשפט (ראה ההנחיות בספרו של נמרוד קוזלובסקי, המחשב וההליך המשפטי, ראיות אלקטרוניות וסדרי דין, עמ` 82 הערה 120).

למותר לציין, כי כל ההעתקות צריכות להתבצע על ידי מומחים תוך הקפדה שלא יגרם כל נזק לקבצים המאוחסנים בדיסק ותוך שמירת הוראות החוק וזכויות החשוד בעניין זה.

 

7.         הערר נדחה, איפוא, באשר לעתירה להחזרה מיידית ובלתי מותנית של הדיסק בשלב זה. יחד עם זאת, העורר רשאי לבחור באחת משתי האלטרנטיבות הבאות (אשר יבוצעו תוך 20 יום):

 

א.        העתקת כל החומר אשר על הדיסק שנשאר ברשות המשטרה וקבלת ההעתק לרשותו וזאת בנוכחות מומחה מטעמו, אם ירצה בכך.

 

ב.         העתקת כל החומר המצוי על הדיסק על ידי המשטרה, אף זאת בנוכחות מומחה מטעם העורר, אם ירצה בכך, וחתימה של העורר ובא כוחו על התחייבות כי מדובר בהעתק מדויק ומתאים למקור וכי הוא לא יעלה טענות כי אין התאמה בין הדיסק המקורי להעתקו.

 

ניתנה היום כ` בטבת, תשס"ז (10 בינואר 2007) במעמד המבקש וב"כ עו"ד בועז גוטמן ובהעדר ב"כ המשיב שהוזמן כחוק ולא התייצב.

 

                                                                                

יהודית שיצר,שופטת

 10/01/2007חדשות
צרפת  | עונש מאסר בצרפת לאדם שגלש לאתרי דאע"ש  
סין  | נכלאו רמאי היי-טק  
ישראל  | משטרת ישראל תפסה מאות טונרים מזויפים למדפסות  

מאמרים
ישראל  | אינטרנט פלילי - אינטרנט אקסטרה 75  
ישראל  | הורשע צעיר שהציף שרתי מחשב וגרם לקריסתם  
ארצות הברית  | העמידה בתנאי החוק נגד דואר זבל הוכפלה, אך עדיין באופן זניח  

פסיקה
ישראל  | פ 2639/08 (שלום ת``א) מדינת ישראל נ` לוריא דניאל  
ישראל  | ה``ת 10021-11-08 (שלום עכו) ארקדי גליקברג נ` משטרת ישראל תחנת מעונה  
ישראל  | תבש 318/09 (שלום קרית גת) מדינת ישראל נ` כדורי יוגב ואח`  

חקיקה
ישראל  | תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תפיסת חומר מחשב), התשס``ג 2003  
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007  

מקורות מקוונים
קנדה  | המרכז הבינלאומי למניעת הפשיעה - ICPC  
גרמניה  | המרכז האינטרנטי למחקרי שחיתות - ICGG  
אילינוי  | הלשכה הלאומית לפשעי ביטוח - NICB  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021