Share


תאריך: 07.01.2007
הליך: בש"א 174444/06
בבית משפט השלום בתל אביב
בפני השופטת מארק-הורנצ`יק דליה
הצדדים: וואלה! תקשורת בע"מ נ` פ.א. ואח`

העובדות:
התביעה בתיק העיקרי הוגשה בעקבות פרסום פסק דין על ידי גולש בפורום "הורות שווה" שבאתר הנתבעת - www.walla.co.il. פסק הדין הכיל את פרטיו של קטין, המבקש 2 לענייננו, אשר בית המשפט קבע בגוף פסק הדין כי פרטיו לא יפורסמו והטיל על העניין צו איסור פרסום.
התובעים שלחו מכתב לנתבעת ובו דרשו להסיר את פסק הדין מן האתר וזה אמנם הוסר, לטענת הנתבעת, כאשר החברה קיבלה את המכתב לידיה.
הקטין ואמו הגישו תביעה נגד החברה, וביקשו להטיל על האחרונה אחריות בגין פרסום פסק הדין.
במסגרת ניהול התיק העיקרי הגישה הנתבעת, שהינה המבקשת בבקשה זו, בקשה כי בית המשפט ימחוק את התביעה שנגדה על הסף מחמת העדר עילה.
המבקשת טענה כי היא איננה חבה באחריות בגין פרסומים המועלים לאתר על ידי הגולשים, והסתמכה בטיעוניה על פס"ד בורוכוב, אשר קבע כי לספק שירותי אינטרנט אין אחריות כלפי פרסומים של גולשים.
 
נקבע:
בית המשפט קבע כי על מנת להגיע למסקנה כי אין עילה, יש צורך בהנחת תשתית עובדתית אשר תבסס זאת ואין זה המקום לעשות כן.
כמו כן לא ניתן לדון בטענת המבקשת, וזה מכיוון שלא צירפה תצהיר לבקשתה, דבר הפוגע ביכולת המשיבים לאמת את העובדות המועלות בבקשה.
לכן, מסיבה פרוצדורלית ומהותית כאחת, דחה בית המשפט את הבקשה.
 


 

   

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 47813/06

בשא 174444/06

07/01/2007

בפני:

כב` השופטת מארק – הורנצ`יק דליה

 

 

 

 

וואלה ! תקשורת בע"מ

 

 

המבקשת

 

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

1. פלונית אלמונית

2. פלוני אלמוני (קטין) באמצעות אמו אפוטרופסו הטבעית – התובעת 1.

 

 

המשיבים

 

 

 

 

 

בא כוח המבקשת עו"ד גלעד נאמן.

בא כוח המשיבים עו"ד מוזס אברהם.

 


החלטה

זו בקשה למחיקת התביעה על הסף מחמת העדר עילה.

השאלה העומדת בבסיס התביעה דנן היא האם המבקשת – אתר אינטרנט או מנהלי פורום "הורות שווה" ו/או מי מטעמם, אחראית על פרסום מידע ברשת האינטרנט או שמא רשאית היא בלשון המשיבים "להסתתר מאחורי לוחות המודעות שכביכול כל דכפין יכול לבוא ולתלות".

 

טוענת המבקשת כי ספק שירותי אירוח ברשת האינטרנט כדוגמת וואלה ! אינו נושא בכל אחריות לאמור בתגובות גולשים המפורסמות בפורומים שונים באינטרנט.

 

ביום 15.06.2005 שלחו התובעים לוואלה ! מכתב ובו ציינו כי באתר האינטרנט של וואלה ! פורסם פסק דין בעניינו של הקטין – התובע 2 – וחרף צו איסור הפרסום המופיע בתחתית פסק הדין לא נמחקו שמות הצדדים מתוך פסק הדין.

במכתבה התבקשה תגובתה של וואלה !.

ביום 14.07.2005 מסרה וואלה ! תשובתה לפניית התובעים לפיה פסק הדין בעניינו של התובע 2 הוסר כולו מאתר האינטרנט של וואלה !, באופן מיידי, מיד עם קבלת הפניה.

 

טוענת וואלה ! כי לא היה לה כל קשר עם הפרסום, היא לא ידעה אודותיו עד לקבלת מכתבם של התובעים ביום 15.06.2005 ומכל מקום לטענתה "הורות שווה" היא פורום בלבד ולא אתר אינטרנט.

 

טוענת וואלה ! כי דין התביעה להימחק על הסף שכן התביעה הופנתה כנגד וואלה ! כאחראית לפרסום פסק הדין בעניינם של התובעים שכן בפועל (כעולה מן התדפיסים שצירפו התובעים כנספחים לתביעתם), פסק הדין נשוא התביעה פורסם על ידי גולש/ת בפורום "הורות שווה" ולא על ידי וואלה ! ובנסיבות אלה טוענת וואלה ! כי היא איננה נושאת בכל אחריות שהיא לפרסום האמור.

 

וואלה ! בטענתה זו מסתמכת על פסק הדין שדן בהרחבה באחריותו של אתר אינטרנט לפרסומים המועלים בפורומים שלהם על ידי גולשים בת.א. (כפר – סבא) 7830/00 בורכוב נ` פורן תקדין שלום, 2002 (2), עמ` 1216. שם מפי כב` השופט רמי עמיר בו השיב בית המשפט בשלילה על השאלה האם ניתן להטיל אחריות על מנהל פורום בגין פרסום פוגע שנעשה על ידי גולש. כך גם סומכת המבקשת את בקשתה על החלטתה של כב` השופטת רות רונן בת.א (ת"א) 37692/03 סודרי נ` שטלריד תקדין שלום, 2005 (3), עמ` 1628 בעמ` 1638. וכן על האמור בתזכיר חוק מסחר אלקטרוני תשס"ו – 2005 ממנו מבקשת היא ללמוד את כוונתו של המחוקק כי בנסיבות כאלה אין להטיל כל אחריות על ספק שירותי אירוח.

 

עיינתי היטב בבקשה, בתגובה ובתשובה ואני רואה לדחות את הבקשה.

 

בטרם יכריע בית המשפט בשאלת חבותה של המבקשת ואחריותה או העדר אחריותה לפרסום מידע שפרסם גולש באינטרנט, יש צורך בהנחת התשתית העובדתית המהווה בסיס לבקשה שאיננה נתמכת בתצהיר.

כך למשל, יהיה על המבקשת להוכיח כי היא ספק אינטרנט, המספקת למשתמשים בה שירותים מקוונים; כי היא מאפשרת להגיב לידיעות, למאמרים ולתכנים (תגובות "טוקבקים") ומנהלת פורומים לתקשורת בין הגולשים.

 כן יהא על המבקשת להוכיח כי פורום "הורות שווה" הינו כטענתה מעין קבוצת דיון מכוונת, המתנהלת באתר אינטרנט אשר מתקיימות בו קבוצות דיון בנושאים כללים או מוגדרים, כאשר כל גולש רשאי לכתוב הודעה בפורום באופן שמתאפשרים חילופי דעות ודיונים בין הגולשים, וכיצד היא או מנהל הפורום מטעמה, נוהגים בקשר עם ביצוע "סינון" של התכנים המועלים בפורומים, המתנהלים על ידה, והאם מתקיים בנסיבות העניין שבפנינו המבחן המשולש והמצטבר, אשר הציע כב` השופט רמי עמיר בפסק הדין בפרשת בורוכוב נ` פורן.

 

אומנם, נקבע על ידי כב` השופטת רות רונן כי:

"כאשר אני שוקלת זה מול זה את הנזק שעשוי להיגרם למי שמתפרסמת לגביו ידיעה פוגעת כגון הפרסומים דנן, מול הנזק שבהטלת אחריות על הנתבע כבעל האתר, אני סבורה כי המדיניות המשפטית הנכונה צריכה להיות כי לא תוטל אחריות כזאת".

אלא שבענייננו על מנת להגיע למסקנה זו יש צורך בהנחת תשתית עובדתית אשר תבסס את המסקנה האמורה.

 

הבקשה איננה נתמכת בתצהיר לאימות עובדותיה ולפיכך, אין מקום למחיקת התביעה על הסף בטרם יוכחו בפני בית המשפט העובדות לאשורן על מנת שישתכנע כי אכן אין עילת תביעה בענייננו.

 

אשר על כן, הבקשה למחיקת התביעה על הסף נדחית.

כתב ההגנה של הנתבעת יוגש בתוך 30 ימים.

 

אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות הבקשה כולל שכ"ט עו"ד בסך של 750 ₪ + מע"מ.

 

המזכירות תשגר העתקי החלטה זו לצדדים.

 

המזכירות תעביר את התיק למחלקת מנ"ת לקביעת מועד לישיבת קדם משפט ראשונה.

 

ניתנה היום י"ז בטבת, תשס"ז (7 בינואר 2007) בהעדר הצדדים

 

מארק – הורנצ`יק דליה, שופטת

 

 

 

 

 07/01/2007חדשות
ארצות הברית  | השירות הפדרלי התבקש לחקור פרסומות מותאמות  
אנגליה  | גולשים יקבלו דיווח על פרסומות שמשתמשות במידע האישי שלהם  
אנגליה  | המשרד לסחר הוגן יאתר חברות המנצלות מידע פרטי של גולשים  

מאמרים
ארצות הברית  | ה- FTC, הפרסום המקוון וההגנה על הפרטיות  
ארצות הברית  | פרסום מקוון לעומת הגנה על הפרטיות  
ישראל  | האם גוגל משתלטת על האינטרנט?  

פסיקה
ישראל  | בג"ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משטרת ישראל ואח'  
ישראל  | ע``א 1622/09 (בית המשפט העליון) גוגל ישראל נ` חב` ברוקרטוב ואח`  
ישראל  | רע``א 2940/10 (בית משפט עליון) גרפונט בע``מ ואח` נ` גיא פלג ואח`  

חקיקה
ישראל  | תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס'...)(תיקונים שונים) התשע"ב-2012  
ישראל  | תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס``ז-2007  

מקורות מקוונים
ארצות הברית  | Pixel Privacy  
ישראל  | האח הקטן-הבלוג של עו``ד אבנר פינצ`וק  
בולגריה  | נציב הגנת הפרטיות הפרטית - CPDP  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022