Share


תאריך: 22.08.2006

בש"א 15819/06 (תיק עיקרי: א 2616/00)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב

כב` השופטת צפורה ברון

קרן אזולאי קרן ואח` נ` אורט ישראל

 

עובדות:

המדובר בתביעה של 16 תלמידים כנגד המכללה האקדמית ע"ש אורט סינגלובסקי בתל-אביב, אשר נרשמו בה בטרם זכתה להכרת המועצה להשכלה גבוהה. התלמידים טוענים כי המכללה הציג להם מצג שווא לפיו כן הוכרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לאחר הגשת הסיכומים בהליך הנ"ל, הוגשה בקשה מטעם התובעים למחיקת סעיפים מסיכומי הנתבעת, בטענה כי יש בהם הפניה לאתרי אינטרנט שלא הוצגו במהלך המשפט, ומשכך מדובר לטענת התובעים בראיות בלתי קבילות.

 

נפסק:

בית המשפט קבע כי לאור העובדה שאתרי האינטרנט - אליהם מפנים סיכומי הנתבעת –  הינם אתרים רשמיים של מוסדות ציבוריים שנכנסים בגדר "רשומה מוסדית", כהגדרתה בסעיף 35 לפקודת הראיות, הרי הם מהווים ראיות שניתן להציגם ללא עד מגיש ומאמת.

 


 

  

בתי המשפט

א 002616/00

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בש"א 15819/06

22/08/2006

 

כב` השופטת ברון צפורה

בפני:

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן אזולאי קרן ואח`

בעניין:

תובעים

ברק רונן

ע"י ב"כ עוה"ד

 

 

נ ג ד

 

 

אורט ישראל

 

נתבעת

עמית, פולק, מטלון ושות`  

ע"י ב"כ עוה"ד

 


החלטה


מבוא:

 

בפני בקשה למחיקת סעיפים מסיכומי הנתבעת, אשר הוגשו במסגרת התיק שבכותרת.

הנתבעת הגישה תגובה, לפיה היא מתנגדת לבקשה מטעמים שפרטה בתגובתה.

 

הרקע לבקשה:

 

עניינה של התובענה שבכותרת בתביעה שהגישה קבוצת צעירים, אשר נרשמו ללימודי תואר ראשון במנהל עסקים אצל הנתבעת, בשעה שהאחרונה טרם זכתה להכרת המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג"). לטענת התובעים, הנתבעת הציגה בפניהם מצג שווא והטעתה אותם, הכל מתוך כוונה כי ירשמו ללימודים אצלה, כאשר בסופו של יום החליטה לסגור את מסלול הלימוד מטעמים כלכליים.   

 

מצויים אנו בשלב הגשת הסיכומים; סיכומי התובעים הוגשו ביום 22.3.06 וסיכומי הנתבעת הוגשו ביום 5.7.06.

 

ביום 16.7.06 הוגשה הבקשה דנן, במסגרתה טוענים התובעים, כי סיכומי הנתבעת כוללים הפניות וציטוטים ממסמכים בלתי קבילים ו/או מסמכים שלא הוגשו כדין במהלך המשפט.

 

לטענת התובעים, ציטוטים והפניות אלה הינם בגדר ניסיון להגניב ראיות חדשות בשלב הסיכומים ומן הראוי להורות על מחיקתם מכתב הסיכומים. הבקשה מתייחסת לסעיפים 17, 52 ו- 152 לסיכומי הנתבעת.

עוד טוענים התובעים להרחבת חזית ולחריגה מכתבי הטענות, הבאה לידי ביטוי בסעיף 94 לסיכומים. כבר עתה אציין, כי נראה שהתובעים התכוונו להפנות לסעיף 93 לסיכומים, שענייננו הגנה בדבר הסתכנות מרצון.

 

דיון והכרעה:

 

אין מחלוקת, כי כתבי הטענות הם המסגרת הדיונית אשר מגלמת בתוכה את הריב המשפטי על כל היבטיו. טענות חדשות שלא בא זכרן בכתב התביעה או בכתב הגנה, אין להתירן במסגרת הבאת הראיות ובלשונו של כב` השופט, ד"ר יואל זוסמן:

"סיכומים בכתב אינם דרך נאותה להביא בהם ראיות נוספות על אלו שהובאו במהלך המשפט, אלא חייבים להצטמצם בהרצאת טענותיו של בעל דין, שאלמלא הוראת בית המשפט לסכם בכתב, היה מרצה אותן בעל-פה".

 

(ראה ספרו של ד"ר יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) בעמ` 513 וההפניות שם).

 

אין גם מחלוקת, כי הגשתו של מסמך כראייה צריכה להיעשות באמצעות עד מגיש, למעט במקרים שפקודת הראיות מתירה את הגשת המסמך בדרך אחרת (ראה יעקב קדמי, על הראיות, הדין בראי הפסיקה, חלק שני (מהדורה משולבת 2003), בעמ` 782). 

 

על רקע עקרונות אלה, אדון בבקשה שבפני;

 

סעיף 152 לסיכומים- הפניה לאתרי אינטרנט:

בסעיף 152 לסיכומיה מפנה הנתבעת לאתרי אינטרנט רשמיים של המל"ג, המכללה האקדמית יהודה ושומרון ומכללת תל-חי, באמצעותם היא מבקשת להוכיח, כי בעת הרשמת התובעים לנתבעת, לא היו למכללות יהודה ושומרון, תל-חי, המרכז הבינתחומי ועמק יזרעאל הכרה של המל"ג למתן תואר ראשון במנהל עסקים.

 

לטענת התובעים, אתרי האינטרנט הנ"ל אינם בגדר ראיות קבילות לא רק בשל אופיין, אלא ובעיקר משום שהם לא הוגשו כראייה במהלך המשפט.

 

לטענת הנתבעת, האמור באתרי האינטרנט נועד להזים את טענת התובעים, כי בעת שנרשמו לנתבעת, הייתה להם האפשרות להתקבל ללימודים אקדמיים מוכרים, טענה אשר נטענה לראשונה בשלב הסיכומים. מעבר לכך, סבורה הנתבעת, כי ההפניה לאתרי אינטרנט אינה "ראיה" כמשמעות המונח בפקודת הראיות, כי אם הפנייה למאגר מידע שהוא בנחלת הכלל, כלי באמצעותו עושה בית המשפט את מלאכתו ובתחום "הידיעה השיפוטית" של בית המשפט. לחילופין טוענת הנתבעת, כי המדובר ברשומה מוסדית, אשר ניתן להציגה ללא עד מגיש ומאמת.

 

סבורני כי יש ממש בטענות הנתבעת;

 

הטענה, כי התובעים יכולים היו להתקבל ללימודי תואר ראשון במנהל עסקים במכללות אחרות, עלתה לראשונה במהלך החקירות הנגדיות של עדי הנתבעת והיא נטענה גם בסיכומי התובעים. משכך, יכולה הייתה הנתבעת לנסות ולהזים טענה זו בסיכומיה.

 

זאת ועוד, המדובר באתרי אינטרנט רשמיים של מוסדות ציבוריים, אשר הינם בגדר "רשומה מוסדית", כהגדרתה בסעיף 35 לפקודת הראיות, דהיינו "מסמך, לרבות פלט, אשר נערך ע"י מוסד במהלך פעילותו הרגילה של המוסד" (השווה לבש"א (ת"א) 17590/02 צוקרמן נ` ארית תעשיות בע"מ, דינים מחוזיים ל"ג (8) 406). אשר על כן, ניתן להציגם ללא עד מגיש ומאמת.

 

 סעיפים 17 ו-52 לסיכומים:

על מנת לבסס את טענתה, כי התובעים ידעו לאורך כל הדרך, כי הנתבעת עדיין לא קיבלה הכרה מהמל"ג, הפנתה התובעת בסעיף 17 לסיכומיה למכתב "נציג הורי תלמידי המסלול של התובעים" ובסעיף 52 לסיכומיה למכתב "נציגי הסטודנטים".

 

לטענת התובעים, המכתבים האמורים צורפו על-ידי הנתבעת לתיק המוצגים שהגישה מבלי שהייתה אליהם התייחסות כלשהי בתצהירי עדות ראשית מטעמה.

 

לא מצאתי ממש בטענת התובעים; 

 

אכן, נכונה טענת הנתבעת, כי שני המכתבים צורפו לתצהירו של ד"ר לבני מטעם הנתבעת כדין, ועל כן הינם בגדר ראיות קבילות. למען הנוחות, צורפו מסמכים אלה פעם נוספת לתיק המוצגים של הנתבעת.

 

סעיף 93 לסיכומים- טענה להרחבת חזית:

בסעיף 93 לסיכומיה טוענת הנתבעת להגנה בדבר הסתכנות מרצון מצד התובעים.

 

התשתית העובדתית לטענה האמורה אכן מצויה בכתב הגנתה של הנתבעת ועל כן אין המדובר בהרחבת חזית.

 

 

סיכומם של דברים:

 

הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בעת מתן פסק הדין, אשר יומצא לב"כ הצדדים בדואר רשום.

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום.

 

ניתנה היום כ"ח באב, תשס"ו (22 באוגוסט 2006) בלשכתי בהעדר ב"כ הצדדים

 

                                                                               

ברון צפורה, שופטת

 22/08/2006חדשות
קנדה  | משטרת קנדה משיקה אתר אינטרנט שנועד לפענח תיקי רצח ישנים  
ארצות הברית  | רודני קינג - גירסת 2006  
ארצות הברית  | ראיות מקוונות עלולות לסייע בהרשעת קניבל  

מאמרים
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  
ישראל  | מידע באתר אינטרנט לפעמים קביל משפטית  
ישראל  | מידע חבלני מהאינטרנט אינו הוכחה לחברות בארגון עוין  

פסיקה
ישראל  | א 45464/04 (שלום תל אביב) עיזבון המנוח טאהר מוחמד זייד נ` מדינת ישראל  
ישראל  | קפ 15/03 (שלום אשדוד) דניה קוסמטיקס בע``מ נ` שרכאת אל כרמל ואח`  
ישראל  | א 5124/02 (שלום קריות) מארכיטקט בע``מ נ` נזיר מג`לי זבידאת  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
ישראל  | הבלוג של תומר כהן-אינטרנט, מחשבים ודברים אחרים  
ישראל  | Dinil - פורטל הדין של ישראל  
אנגליה  | איגוד בית הנבחרים של חבר העמים- CPA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020