Share


תאריך: 06/04/2006
הליך: בש 1809/06
בבית משפט השלום בעכו
בפני כבוד השופט משה אלטר
הצדדים: מדינת ישראל נגד מיכאלי יעקב
 
עובדות:
מדובר בתפיסה אשר בוצעה בקפה אינטרנט בנהריה, בהתאם לצו בית המשפט המתיר לערוך חיפוש בעסק ולתפוס "כל דבר שמשמש להימורים לא חוקיים". במהלך החיפוש אשר ערכה המשטרה, בנוכחותו של בעל העסק, נתפסו פריטים שונים, לרבות מחשבים וכסף. מטעם המשטרה, הוגשה בקשה "להורות להחזיק את המחשבים והציוד הנלווה שנתפסו במקום לצורך הליך החקירה ואסוף הראיות הרלבנטיות" וכן ליתן "צו לביצוע חדירה מתמשכת למחשב, לצורך איסוף הראיות, העתקת תוכן כוננים קשיחים והפקת פלטים", כל זאת לצורך הוכחת העבירות שבביצוען חשוד בעל העסק. מצידו, הגיש בעל העסק בקשה להורות למשטרה להחזיר לו את המחשבים, הכסף ושאר הפריטים שנתפסו במהלך החיפוש. לחילופין, מבקש בעל העסק להורות על "חלופת מעצר" לתפוסים, דהיינו החזרת הפריטים שנתפסו בתנאים שייקבעו על ידי בית המשפט ואשר יהיה בהם כדי להבטיח את מניעת השימוש בהם לביצוע עבירות בעתיד ו/או את אפשרות הבאתם לביהמ"ש כראיה בהליך משפטי עתידי ו/או את חילוטם בתום ההליך המשפטי העתידי.
 
נפסק:
בית המשפט דחה את כל הטענות בדבר אי חוקיות החיפוש ו/או התפיסה. בהקשר ל"חלופת מעצר" לתפוסים, לא מצא בית המשפט התנגדות עקרונית לבקשה. אולם, נקבע כי אין בפועל אפשרות להורות על שחרור תפוסים תוך הבטחת מניעת השימוש בהם לביצוע עבירות בעתיד ו/או את אפשרות הבאתם לביהמ"ש כראיה בהליך משפטי עתידי ו/או את חילוטם בתום ההליך המשפטי העתידי, שכן החקירה טרם הסתיימה. אשר על כן, מחד גיסא, דחה בית המשפט את הבקשה בקובעו כי לא ניתן להחזיר המחשבים וכל הציוד הקשור אליהם בטרם בוצעה חדירה מתמשכת למחשבים והופקו פלטים. מאידך גיסא, נעתר בית המשפט לבקשה להחזרת הכסף בידי בעל העסק. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והתיר לה לבצע חדירה מתמשכת למחשבים שנתפסו וכן התיר את העתקת תוכן הכוננים הקשיחים והפקת פלטים.

 

 

   

בתי המשפט

בש 001809/06

בית משפט השלום עכו

 

06/04/2006

תאריך:

כב` השופט אלטר משה

בפני:

 

 

 

המבקשת

מדינת ישראל

בעניין:

 

 

 

 

 

נ ג ד

 

המשיב

מיכאלי יעקב

 

 

 

חיה ויסגרבר

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

 

 החלטה

1.         בתחנת משטרת נהריה התקבל מידע מודיעיני (אמינות המקור ב/2) לפיו בעסק של קפה -אינטרנט, הממוקם בנהריה רח` הרצל 67 (להלן: "העסק"), והמוחזק ומופעל ע"י הה` יעקב וננה מיכאלי, יש מספר עמדות מחשבים להימור דרך האינטרנט. בעקבות מידע זה פנתה המשטרה ביום 06/02/06 לבימ"ש השלום בעכו בבקשה להוצאת צו חיפוש מכח הוראות סעיף 23 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] תשכ"ט - 1969 (להלן: "הפקודה"). בבקשה ביקשה המשטרה ליתן צו לערוך חיפוש בעסק ולתפוס חפצים המשמשים להימורים אסורים. ביהמ"ש (כב` השופט מר ז. סאלח) נעתר לבקשה ונתן צו המתיר לערוך חיפוש בעסק ולתפוס "כל דבר שמשמש להימורים לא חוקיים" (להלן: "צו החיפוש").

 

2.         בתאריך 07/02/06, בסמוך לשעה 22.00, הגיעו שלשה אנשי משטרה לעסק כשהם מצויידים בצו החיפוש. במקום נכח מר מיכאלי יעקב (להלן: "יעקב"). הם ערכו חיפוש בעסק, בנוכחותו של יעקב ובמהלך החיפוש נתפסו פריטים שונים, לרבות מחשבים וכסף, הכל כמפורט בדו"ח החיפוש.

 

3.         בתאריך 09/02/06 הוגשה לבימ"ש זה בקשה, ע"י משטרת ישראל תחנת נהריה (להלן: "המבקשת"), "להורות להחזיק את המחשבים והציוד הנלווה שנתפסו במקום לצורך הליך החקירה ואסוף הראיות הרלבנטיות" וכן ליתן "צו לביצוע חדירה מתמשכת למחשב, כאמור על פי חוק המחשבים, לצורך איסוף הראיות, העתקת תוכן כוננים קשיחים והפקת פלטים", כל זה לצורך הוכחת העבירות שבביצוען חשוד יעקב. (תיק ב.ש. 1809/06).

 

            הדיון בבקשה נקבע ליום 28/02/06. בין לבין הגיש יעקב ביום 21/2/06 בקשה משלו, בה הוא עותר להורות למבקש להחזיר לו את המחשבים, הכסף ושאר הפריטים שנתפסו במהלך החיפוש. (תיק ב.ש. 2065/06).

 

            בהתאם להחלטת כב` השופטת הגב` רונית יצחקי מיום 27/2/06 אוחד הדיון בשתי הבקשות, זאת לבקשת המבקשת.

 

            ההחלטה דלהלן תתייחס לשתי הבקשות.

 

4.         כפי שעולה מעיון בבקשה שהגיש יעקב, וכן מדברי באת כחו בישיבת יום 28/02/06, יש ליעקב מספר טענות באשר לחוקיות החיפוש והתפיסה. לכן אדון תחילה בטענות אלה.

 

א.         כאמור נתפס הציוד בעקבות צו חיפוש שניתן ע"י כב` השופט מר ז. סאלח ואשר התיר גם לתפוס "כל דבר המשמש להימורים לא חוקיים". בין הפריטים שנתפסו היו גם מחשבים וציוד נלווה להם (לרבות מארזי מחשב, מסכי מחשב, דיסקים וכו`).

 

            בישיבת יום 28/2/06 טענה באת כחו של יעקב, עו"ד חיה ויסגרבר (להלן: "עו"ד ויסגרבר"), כי תפיסת המחשבים לא היתה חוקית, שכן לאור הוראות סעיף 32 (ב) לפקודה יש צורך בצו של בימ"ש המתיר במפורש תפיסת "מחשב או דבר המגלם חומר מחשב", ואילו בצו החיפוש שניתן ע"י ביהמ"ש ביום 06/12/06 לא מופיעה המלה "מחשב". טענה זו נטענה גם בסעיפים 35 - 52 לבקשה בתיק ב.ש. 2065/06.

 

            עם כל הכבוד, אין בידי לקבל טענה זו. משניתן ע"י ביהמ"ש צו המתיר לערוך חיפוש בעסק "ולתפוס את החפצים הבאים: כל דבר שמשמש להימורים לא חוקיים" (ההדגשה שלי - מ.א) ובידי המשטרה היה מידע מודיעיני אמין על כך שמחשבים הנמצאים בעסק משמשים להימורים, אזיי הצו הוא צו המתיר גם את תפיסת המחשבים, גם אם המילה "מחשבים" לא נכתבה מפורשות בצו. "כל דבר שמשמש להימורים לא חוקיים" כולל גם מחשבים שמשמשים להימורים לא חוקיים.

 

            זאת ועוד, לצורך תפיסת מחשבים המשמשים להימורים, להבדיל מתפיסת מחשבים המשמשים לביצוע עבירות אחרות, אין בהכרח צורך בצו של בימ"ש, שכן יש סמכות לשוטר לבצע תפיסה כזו גם מכח הוראות סעיף 235 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"), הקובע לאמור כי:

 

                        "היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה, או הימורים אסורים, רשאי הוא לתפסם ורשאי הוא לתפוס כספים, או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים או מעריכתם". (ההדגשה שלי - מ.א).

 

לכן, גם אם הייתי מקבל את טענתה של עו"ד ויסגרבר כי לא ניתן צו המתיר את תפיסת המחשבים, לא היה בכך כדי לשנות לענייננו.

 

אגב, בבקשה בתיק ב.ש. 2065/06 נטען כי ביהמ"ש לא היה מודע לכך שהציוד להימורים אסורים, אשר לגביו התבקש צו החיפוש וצו התפיסה, הוא "מחשבים על ציודם" ולו ידע זאת לא היה נותן הצו. עם כל הכבוד, אין ממש בטענה זו שהרי בפני ביהמ"ש הוצג המידע המודיעיני, בו, כאמור, נכתב במפורש שיש בעסק "עמדות מחשבים להימור דרך האינטרנט".

 

ב.         למעשה היתה עו"ד ויסגרבר ערה ומודעת לכך שלשוטרים שביצעו את הצו היתה, לכאורה, סמכות לעשות כן מכח הוראות סעיף 235 לחוק העונשין. לכן הקדישה למעלה משלשה עמודים בבקשה שהגישה בשמו של יעקב בתיק ב.ש. 2065/06 כדי לבסס את הטענה שבמקרה זה לא היה לשוטרים ש"תפסו" את המחשבים יסוד סביר להניח שהמחשבים "שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים", כלשון סעיף 235 לחוק העונשין.

 

            לאחר שבחנתי טענתה זו של עו"ד ויסגרבר הגעתי למסקנה שאין בידי לקבלה. כאמור, הבקשה למתן צו חיפוש ולאחר מכן עריכת החיפוש בעסק ותפיסת הפריטים שנתפסו במהלך החיפוש, לרבות המחשבים, התבססו על מידע מודיעיני אמין וכפי שציין כבוד השופט דר` עודד מודריק בב.ש. 91637/03 של ביהמ"ש המחוזי תל אביב - יפו, אופיר בני נ` משטרת ישראל, ימ"ר ת"א (הוזכר ע"י עו"ד וייסגרבר בבקשה בתיק ב.ש. 2065/06),

 

                        "... כיוון שסבירותו של החשד יכולה להתבסס על `ראיה כלשהי` אפילו זו איננה ראיה שנקלטה במישרין בחושיו של השוטר, אזי גם ראיה מפי השמועה, שניתן בתום לב לסבור שהיא מהימנה, ובמיוחד ראיה מפי `מידע אמין`, היינו מקורות מידע משטרתיים או אחרים, עשויות לבסס את החשד הסביר". (ההדגשה שלי - מ.א).

 

כאן המקום לציין שהדברים שצוטטו ע"י עו"ד ויסגרבר בסעיף 52 לבקשה בתיק ב.ש. 2065/06, מתוך ההחלטה שניתנה בתיק ב.ש. 91637/03 הנ"ל, נאמרו אך ורק בהתייחס למקרים של תפיסת מחשבים מכח הוראות סעיף 32 לפקודה (היינו כאשר יש יסוד סביר להניח שעומדת להתבצע עבירה באמצעות מחשב, שאז ניתן לתפוס מחשבים רק עפ"י צו שניתן ע"י בימ"ש מוסמך) ולא למקרים של תפיסת מחשבים מכח הוראות סעיף 235 לחוק העונשין (היינו כאשר יש לשוטר יסוד סביר להניח שכבר בוצעה עבירת הימורים באמצעות המחשב, שאז מוסמך השוטר לתפוס מחשבים גם ללא צו של בימ"ש).

 

ג.          טענה אחרת המועלית נגד חוקיות תפיסת הציוד הינה כי החיפוש, שבמהלכו בוצעה התפיסה, לא נערך בנוכחות 2 עדים שאינם שוטרים, למרות שמעיון בצו החיפוש עולה כי ביהמ"ש הורה שהחיפוש "ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים".

 

            גם טענה זו אין לקבל. כפי שצויין בצו החיפוש ההוראה לערוך את החיפוש "בפני שני עדים שאינם שוטרים" הינה בכפוף להוראות סעיף 26 לפקודה. עיון בסעיף 26 לפקודה מלמד כי הוא מתיר לערוך את החיפוש שלא בפני שני עדים, בין היתר אם

 

                        "תופס הבית או המקום שבו נערך החיפוש... ביקש לערכו שלא בפני עדים..." (סעיף 26 (3) לפקודה).

 

עיון בדו"ח התפיסה מלמד כי במקרה זה נכח יעקב בעסק עת נערך החיפוש במקום, וכי החיפוש נערך ללא עדים לפי בקשתו.

 

 

זאת ועוד, בהקשר לטענה של אי נוכחותם של 2 עדים שאינם שוטרים בעת עריכת החיפוש, מקובלים עליי דברי כב` השופט דר` מודריק בב.ש. 91637/03 הנ"ל, לפיהם,

 

                                    "תפיסת חפצים גלויים שהשגת הנגישות אליהם אינה מצריכה `חיפוש`, עשויה להיות מותרת גם בלי נוכחות עדים".

 

כב` השופט ד"ר מודריק מוסיף בהחלטתו בב.ש 91637/03 עוד טעם להעדר פסלות בתפיסת חפצים ללא נוכחות עדים. לדעתו תכליתה של דרישת הנוכחות היא להבטיח את טוהר המידות של עורכי החיפוש. לכן, לדבריו,

 

"...לפי זה במקום שלא נשמעת טענה כלפי טוהר מידותיו של עורך החיפוש או תופס החפץ, אין נפקא מינא להיעדרם של עדים שאינם שוטרים".

 

                        ומסכים אני עמו בעניין זה, עם כל הכבוד. אין צריך לאמר שבמקרה שבפניי לא נטענה כל טענה כלפי טוהר המידות של השוטרים שערכו את החיפוש וביצעו את התפיסה.

 

 

ד.         עוד נטען בבקשה בתיק ב.ש. 2065/06, בהקשר לאי חוקיות החיפוש, כי לשוטרים שביצעו את החיפוש לא היתה סמכות לערוך את החיפוש תוך שימוש לא סביר בכח.

 

            אמנם בבקשה נטען (בסעיף 31) כי השוטרים הפעילו כח בלתי סביר, תוך שהם פורצים בברוטאליות לתוך העסק, אולם זוהי טענה בעלמא שנטענה, לכאורה, ללא כל בסיס ראייתי, שכן לא הובאה כל ראיה ואפילו לא תצהיר של יעקב, לאימות העובדות הנטענות בסעיף 31 לבקשה.

 

            מעיון בתיק החקירה (תיק פ.א. 405/06 של תחנת נהריה) עולה כי בקשר לעריכת החיפוש נכתב דו"ח פעולה ע"י סמ"ר רחבעם זאב. מדו"ח הפעולה, שתוכנו לא נסתר בשלב זה, עולה כי צוות השוטרים שערכו את החיפוש "...הגיע למקום, דפק בדלת והדלת היתה פתוחה. בתוך המקום נמצא מיכאלי יעקוב לבדו...". אין כל זכר לצורך לעשות שימוש בכח כדי להיכנס לתוך העסק וגם לא לכך שבפועל הופעל כח כלשהו כדי לפתוח את דלתות העסק.

 

לכן גם את הטענה הזו אני דוחה.

 

            סיכומו של דבר, אני דוחה את כל הטענות בדבר אי חוקיות החיפוש ו/או התפיסה.

 

5.         בבקשה שהוגשה בתיק ב.ש. 2065/06 עותר יעקב, כעתירה חילופית למקרה שכל הטענות באשר לאי חוקיות החיפוש והתפיסה תידחנה - כפי שאמנם קרה - להורות על "חלופת מעצר" לתפוסים. היינו, להורות להחזיר לו את הפריטים שנתפסו בתנאים כפי שיקבע בית המשפט ואשר יהיה בהם כדי להבטיח את מניעת השימוש בהם לביצוע עבירות בעתיד ו/או את אפשרות הבאתם לביהמ"ש כראיה בהליך משפטי עתידי ו/או את חילוטם בתום ההליך המשפטי העתידי.

 

            עקרונית מסכים אני שניתן להורות על שחרור תפוסים תוך התנאת תנאים שיבטיחו את האמור לעיל. דא הקא שבמקרה שבפניי המצב טרם בשל לאפשר זאת, שכן החקירה טרם הסתיימה. לא ניתן להחזיר המחשבים וכל הציוד הקשור אליהם בטרם בוצעה חדירה מתמשכת למחשבים והופקו פלטים.

 

6.         כפי שעולה מדו"ח החיפוש, נתפס במהלך החיפוש גם כסף מזומן בסך של 627.85 ₪. בבקשתו עותר יעקב להחזיר לו סכום זה.

 

            למעשה לא נשמעה מפי נציג המבקשת כל התנגדות לבקשה זו. גם לגופו של עניין אני סבור שלאור העובדה שמדובר בסכום פעוט, לא יהיה כל קושי לחייב את יעקב בתשלום סכום זה אם בסופו של דבר יוגש נגדו כתב אישום, הוא יורשע והמבקשת תעתור לחילוט הכסף שנתפס.

 

            לכן, ככל שהדבר נוגע להחזרת הכסף שנתפס, אני סבור שיש מקום להעתר לבקשה.

 

7.         סיכומו של דבר, אני מקבל את בקשתו של יעקב ככל שהיא נוגעת לכסף המזומן שנתפס ואני מורה להחזיר לו את הכסף.

 

            אני דוחה את יתר עתירותיו של יעקב.

 

            אני נעתר לבקשת המבקשת ומתיר לה לבצע חדירה מתמשכת למחשבים שנתפסו ומתיר את העתקת תוכן הכוננים הקשיחים והפקת פלטים. החדירה למחשבים והפקת הפלטים תבוצענה ע"י בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות אלה, תוך 20 יום מהיום, בנוכחות שני עדים מטעמו של יעקב, לאחר שתינתן ליעקב ו/או לעו"ד ויסגרבר הודעה מוקדמת של לפחות 72 שעות מראש על המקום והמועד בו תבוצענה פעולות אלה.

 

            יעקב יהיה רשאי לחזור ולפנות בבקשה להחזיר לו את התפוסים לאחר שתסתיימנה פעולות החקירה הנ"ל.

 

 

 

ניתנה היום ח` בניסן, תשס"ו (6 באפריל 2006) בהעדר הצדדים.

 

 

אלטר משה, שופט

 

 

 

 06/04/2006חדשות
ארצות הברית  | ניו ג'רזי התירה הימורים ברשת  
אנגליה  | מדוע בתי חולים כה פגיעים בפני התקפות סייבר?  
ארצות הברית  | ויקיליקס חושפת מידע על כלי פריצה של ה-CIA  

מאמרים
ארצות הברית  | הפנטגון ולוחמה קיברנטית  
ארצות הברית  | גאדג`טים ממאדים וחיבורים מנוגה?  
ישראל  | משפט המכונה: אבטחת מידע וחוק המחשבים  

פסיקה
ישראל  | בש 6057/04 (שלום עכו), יעקב פלד נגד מדינת ישראל  
ישראל  | תפ 10466/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` שמואל בסן  
ישראל  | תפ 6512-12-08 (שלום נצרת) מדינת ישראל נ` גפן אוחנה  

חקיקה
ישראל  | חוק המחשבים, התשנ``ה 1995  
ישראל  | הצעת חוק המחשבים התשנ``ד 1994  
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  

מקורות מקוונים
ישראל  | הבלוג של תומר כהן-אינטרנט, מחשבים ודברים אחרים  
ארצות הברית  | איגוד תעשיית המחשבים והתקשורת - CCIA  
ישראל  | המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד מקור פתוח  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022