Share
תאריך: 26.10.2002
הליך: פ` 4691/02
בפני כבוד השופט אלטר משה
הצדדים: לשכת תביעות גליל- משטרת ישראל נ` דינוביץ

עובדות:
בחיפוש שנערך כדין בעסקו של הנאשם נמצאו מכונות מזל אלקטרוניות וחשמליות ומחשבי הימורים. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין החזקת משחקים אסורים. הנאשם כפר בטענה שהמכונות משמשות להימורים או להגרלות ולכן אין מדובר בהחזקת משחקים אסורים.
בשל מחדל התביעה, המומחה מטעמה נעדר מישיבת ההוכחות. כבוד השופט קבע מועד נוסף לישיבת הוכחות אשר גם ממנו נעדר המומחה מטעם התביעה. חרף התנגדות הסניגור, נעתר כבוד השופט לבקשת התביעה ודחה את מועד הדיון, בשנית. גם ממועד דיון זה נעדר המומחה, אך הפעם כבוד השופט לא נעתר לבקשת התביעה לדחות את מועד הדיון וקבע כי התביעה סיימה את הבאת ראיותיה.
בתגובה, הסניגור העלה טענה של חוסר עילה וביקש לזכות את הנאשם כבר בשלב זה.

הכרעת הדין:
כבוד השופט קבע כי בכדי שיוכח שהמשחקים הינם משחקים אסורים בהתאם לדרישת חוק העונשין, יש צורך בקיום שני תנאים מצטברים:
1. המשתתף עשוי לזכות בכסף, שווה כסף או טובת הנאה לפי תוצאת המשחק.
2. תוצאות המשחק תלויות בגורל ולא ביכולת המשתתף.
בית המשפט קבע כי העדויות החסרות אשר הובאו מטעם התביעה אינן מרימות את נטל ההוכחה להתקיימות התנאי השני ולכן יש לזכות את הנאשם מהאשמה שיוחסה לו.


תאריך: 26.10.2002 הליך: פ` 4691/02 בפני כבוד השופט אלטר משה בעניין: לשכת תביעות גליל-משטרת ישראל המאשימה - נ ג ד - דינוביץ זאב ע"י ב"כ עו"ד גיורא אלדן הנאשם הכרעת דין 1. בתאריך 15/12/02, בסמוך לשעה 17:20, נערך חיפוש בעיסקו של הנאשם, הנמצא במתחם התחנה המרכזית של אגד בעכו, לצורך עריכת חיפוש אחרי מכונות מזל אלקטרוניות וחשמליות ומחשבי הימורים. החיפוש נערך ע"י מספר שוטרים, מתוקף צו חיפוש חתום כדת וכדין ע"י שופט של בימ"ש השלום עכו. במהלך החיפוש נתפסו מספר מכונות משחק, כמפורט בדו"ח החיפוש (מוצג ת/4). בעקבות מציאת המכונות בעיסקו של הנאשם ותפיסתן הוגש כתב האישום שבפניי, בו מיוחס לנאשם ביצוע עבירה לפי סעיף 228 רישא לחוק העונשין תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"), שזו לשונו: "המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים, או מקום לעריכת הגרלות או הימורים ... דינו מאסר שלש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61 (א) (4)". 2. בישיבת ההקראה, שהתקיימה לאחר שכתב האישום תוקן באופן שפורטו בו המכונות שלטענת המאשימה החזיק הנאשם בעיסקו (בכתב האישום המקורי לא היה כל פירוט או תיאור של המכונות אלא רק נטען שבמועד הנ"ל "החזיק הנאשם וניהל מקום משחקים אסורים, הגרלות או הימורים במתחם תחנת אגד ברחוב דרך הארבעה בעכו"), הודה הנאשם בהחזקת המכונות אולם כפר בטענה שמדובר במכונות ששימשו למטרת הימורים או הגרלה. לטענתו מדובר במכונות משחק, אותן מותר להפעיל ולא במכונות מזל. 3. בעקבות כפירתו של הנאשם נקבע התיק להוכחות ליום 11/10/04. בישיבת יום 11/10/05 הופיע רק אחד מעדי התביעה, רס"ל שרון אלחדס, שגבה את הודעתו של הנאשם. מאחר והסניגור הסכים להגשת ההודעה מבלי להעיד את העד, לא נשמעה עדותו. הודעת הנאשם הוגשה וסומנה ת/1. עדים נוספים שהוזמנו ו/או שהיו אמורים להיות מוזמנים לאותה ישיבה לא הגיעו. רס"ר שגיא כץ (להלן: "שגיא"), שנמנה על השוטרים שערכו את החיפוש בעיסקו של הנאשם, הודיע שהוא חולה. עד נוסף, מר ליובה גרשמן (להלן: "ליובה"), כלל לא זומן כי בטעות נשמט שמו מרשימת עדי התביעה ושמו הוסף רק בישיבת יום 11/10/04 והמומחה מר נעם יונגמן לא הגיע, כנראה משום שכלל לא הוזמן לישיבת יום 11/10/04. נקבעה ישיבת הוכחות נוספת ליום 15/12/04. לישיבת יום 15/12/04 הגיעו שגיא וליובה. שניהם העידו באותה ישיבה. באותה ישיבה הוגשה גם שורה של מוצגים - דו"ח פעולה שכתב שגיא (מוצג ת/2), בקשה להוצאת צו חיפוש + צו החיפוש (מוצג ת/3), דו"ח חיפוש (מוצג ת/4), דו"ח עיכוב לליובה (מוצג ת/5), הודעתו של ליובה (מוצג ת/6). גם לישיבה זו לא הופיע מר יונגמן, זאת בשל מחדל של המאשימה, כפי שפורט בהחלטתי מאותו יום שניתנה בת.פ. 1003/0 (תיק אחר המתנהל נגד הנאשם שבפניי, בגין עבירה דומה, שנעברה במועד אחר). נעתרתי לבקשת ב"כ המאשימה, חרף התנגדות הסניגור, ודחיתי לשמיעת עדותו של מר יונגמן ולשמיעת עדי ההגנה ליום 5/9/05. באופן לא מפתיע גם לישיבה זו לא הופיע מר יונגמן. שוב ביקשה ב"כ המאשימה דחייה, כדי לזמן את מר יונגמן. גם הפעם התנגד הסניגור לדחיה. הפעם דחיתי את בקשת ב"כ המאשימה מהנימוקים שפורטו בהחלטתי מאותו יום וקבעתי כי המאשימה סיימה את הבאת ראיותיה. 4. משתמה פרשת התביעה, לאור קביעתי כי התביעה סיימה את הבאת ראיותיה, העלה הסניגור טענת NO CASE וביקש לזכות את הנאשם כבר בשלב זה, זאת מכח הוראות סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח-משולב) התשמ"ב - 1982 (להלן: "החסד"פ"). לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ובחנתי את העדויות ושאר הראיות שהביאה המאשימה, הגעתי למסקנה שצודק הסניגור בטענתו, כפי שיפורט בסעיף 5 להלן. 5. כאמור, אין חולקין שהנאשם החזיק בעיסקו את המכונות שפורטו בכתב האישום, בסעיף 1 לעובדות. גם אין חולקין שמדובר במכונות משחק וכי לכן הנאשם החזיק וניהל מקום לעריכת משחקים במועד הנטען בכתב האישום. השאלה שבמחלוקת הינה האם עלה בידי המאשימה להוכיח, ולו לכאורה, שהמשחקים המשוחקים במכונות שנתפסו או בחלקן הינם משחקים אסורים, שכן סעיף 228 לחוק העונשין אוסר רק על החזקה או ניהול של "מקום משחקים אסורים". הוא אינו אוסר על החזקה או ניהול של מקום בו נערכים משחקים שאינם "משחקים אסורים". משחק אסור מוגדר בסעיף 224 לחוק העונשין כ, "משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת". היינו, כדי שמשחק יהיה "משחק אסור" עפ"י חוק העונשין, צריכים להתקיים שני תנאים במצטבר: א. עליו להיות משחק שהמשתתף בו עשוי לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, לפי תוצאות המשחק. ב. שתוצאות המשחק תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת של המשתתף במשחק. הנה כי כן, כדי לעבור את השלב בו אנו נמצאים, היינו סיום פרשת התביעה, ולהמשיך הלאה, לפרשת ההגנה, שומה על המאשימה להוכיח, ולו לכאורה, כי מכונות המשחק שנתפסו בעיסקו של הנאשם הן מכונות שמי שמשחק בהן עשוי לזכות בכסף או בשווה כסף או בטובת הנאה, לפי תוצאות המשחק וכי תוצאות המשחק במכונות הנ"ל תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת של מי שמשחק באותן מכונות. מעיון בעדויות ושאר הראיות שהובאו בפניי ע"י התביעה עולה כי עלה בידי המאשימה להוכיח כי התקיים התנאי הראשון, היינו התנאי של האפשרות לזכות "בכסף או בשווה כסף או בטובת הנאה", שכן מדברי ליובה עולה שמי שמשחק במכונות שנתפסו בעיסקו של הנאשם עשוי לזכות בנקודות וכפי שנקבע ברע"פ 9140/99, עמוס רומנו ואח` נ` מדינת ישראל, גם זכיה בנקודות משחק בלבד הינה זכייה "בשווה כסף". יתרה מכך, לאור הוראות סעיף 233 (2) לחוק העונשין הקובע לאמור כי "רואים משחק בקלפים, בקוביות או במכונות משחק, כמשחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כל עוד לא הוכח ההיפך", מתקיימת במקרה שבפניי חזקה שמכונות המשחק נשוא כתב האישום הן מכונות שמי שמשחק בהן עשוי לזכות בכסף או בשווה כסף או בטובת הנאה. שונה המצב ככל שהדבר נוגע לתנאי השני, שאת קיומו על המאשימה להוכיח. הפכתי והפכתי בעדויות ושאר הראיות שהובאו בפניי ולא מצאתי ולו ראשית ראיה לכך שהמכונות שנתפסו בעסקו של הנאשם הן מכונות שתוצאות המשחק בהן תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת של מי שמשחק באותן מכונות . אמנם שגיא כינה מכונות אלה בדו"ח הפעולה (מוצג ת/2) ובדו"ח החיפוש (מוצג ת/4) "מכונות מזל" ו/או "מכונות הימורים", דבר המלמד כי, לכאורה, מדובר במכונות שתוצאות המשחק בהן תלויות במזל, ו/או שמדובר במכונות המשמשות להימורים, אולם בחקירתו הנגדית הוא הודה שכתב זאת לפי מה שאמר לו הצוות הטכני שהשתתף בחיפוש וכי הוא אינו יודע מידיעה אישית אם אכן מדובר במכונות מזל או במכונות הימורים. היינו, עדותו בעניין זה הינה עדות שמיעה והסניגור הביע התנגדות לכל עדות שמיעה . משלא עלה בידי המאשימה להוכיח, ולו לכאורה, את אחד משני התנאים המצטברים הכלולים בהגדרה של "משחק אסור" ומשלא עלה בידה להוכיח כי חלק מהמכונות שנתפסו הן מכונות המשמשות להימורים, כפי שהובהר לעיל, אין מנוס מלקבוע שלא עלה בידי המאשימה להוכיח, אפילו לכאורה, את אשמתו של הנאשם ולכן מן הדין לזכותו כבר בשלב זה, כפי שעותר הסניגור. 6. אינני יכול לסיים מבלי להביע תמיהה על כך שהמאשימה לא מצאה לנכון ליחס לנאשם גם ביצוע עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, עבירה שבביצועה הודה למעשה הנאשם עת נחקר במשטרה (ראה הודעתו, מוצג ת/1, שורות 14 - 16 ושורות 21 - 23). 7. סיכומו של דבר, אני מזכה את הנאשם מביצוע העבירה שיוחסה לו בכתב האישום. ניתנה והודעה היום כ"ג בתשרי, תשס"ו (26 באוקטובר 2005) בהעדר הצדדים. אלטר משה, שופט 004691/02פ 114 רונית דיגורקר

26/10/2002חדשות
ישראל  | מפעיל אתר הימורים נשפט ל-27 חודשי מאסר  
ארצות הברית  | תביעה נגד מפעילי אתרי הימורים שגלגלו 3 מיליארד דולר  
ישראל  | המשטרה עוצרת שבעה אנשים בחשד להפעלת רשת הימורים ברשת  

מאמרים
ארצות הברית  | הימורים ברשת: האם זה חוקי?  
ישראל  | הימורים באינטרנט  
ישראל  | הקאזה של ההימורים  

פסיקה
ישראל  | פ` 9322/04 (שלום ת``א) מדינת ישראל נ` ביטון מנחם ואח`  
ישראל  | עפ 8609/04 (מחוזי ירושלים), חיים שמואל נ` מדינת ישראל  
ישראל  | בש 3751/04 (שלום עכו), מדינת ישראל נ` רונן ברוור  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק העונשין: סימן י``ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים  
ישראל  | הגבלות על פרסום הימורים  

מקורות מקוונים
אירופה  | אתר האינטרנט הרשמי של כנס ההימורים המקוונים  
ישראל  | העמותה למניעת הימורים כפיתייים  
ארצות הברית  | אתר אינטרנט של משרד עורכי דין המתמחה בדיני הימורים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022