Share


תאריך: 13.09.2009
תא 4815-02-09
בית משפט שלום קריות
בפני כב` השופט דאוד מאזן
רמי מור נ` ידיעות אינטרנט


העובדות
 
1. בקשה למחיקה על הסף שהגישה הנתבעת, המפעילה אתר חדשות באינטרנט ופורומים לצדו, בהם כותבים צדדים שלישיים.
 
2. הנתבעת מבקשת למחוק את התביעה על הסף, מאחר ואין לה אחריות לתוכן פוגע או מפר שחובר על ידי צד שלישי, ונמחק לפי דרישה, לטענת הנתבעת.
 

3. נגד התובע נכתבו דברים פוגעניים ומשמיצים בפורום באתר הנתבעת, על ידי גולשים לא מזוהים. גם התובע משתתף בשיחות בפורום זה.

 

בית המשפט קבע

 
1. הטכנולוגיה מתפתחת ומציבה אתגרים בפני המשפט, כמעט בכל ענפי המשפט מעורר "העידן האינטרנטי" סוגיות נכבדות –בדיני חוזים,בדיני עונשין ודיני נזקין; בהעדר הסדרה חקיקתית לנשוא זה, בית המשפט נדרש להתמודד, עם הסוגיות החדשות הבאות לפתחו  בכלי העבודה  הנמצאים "בארגז הכלים" של בית המשפט.
 
2. הסעיף היחיד בחוק איסור לשון הרע, אשר יכול להקנות אחריות כלפי אתר אינטרנט, הוא סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע שכותרתו: "אחריות בשל פרסום באמצעי תקשורת": "עיתון כמשמעותו בפקודת העיתונות (להלן - עיתון) וכן שידורי רדיו וטלוויזיה הניתנים לציבור".

 
3. ניתן לזהות קיומן של שתי גישות: האחת הגורסת כי ניתן להחיל סעיף 11 לחוק, בדרך של פרשנות, על אתרי אינטרנט במקרים מסוימים, והשנייה אשר גורסת כי לא ניתן, בהעדר חקיקה מפורשת, להטיל אחריות מכוח סעיף 11 במקרה ומדובר באתר אינטרנט מסוג הנתבעת.

 
4. הדרך בה הדברים פורסמו הינה דרך תגובות הגולשים, תגובות אלו מתפרסמות באתר בכמויות גדולות מאד מדי יום ללא יכולת של האתר לדעתם מראש או לבצע בהם עריכה כלשהי לפני פרסומם או לצפות תוכנם מראש,  ולכן אופיים שונה  מאופי של דברים המתפרסמים בעיתון או ברדיו / טלוויזיה שם העורך והכותב מחליטים מראש מה מתפרסם ומה לא.

 
5. אין מקום להתייחס לאתר אינטרנט מסוג הנתבעת כעיתון ולהחיל עליו סעיף 11 לחוק.

 
6. אין זה ראוי לאכוף תכנים חדשים על ההגדרות "העתיקות" שבחוק רק כדי להתאים עצמנו לזמנים חדשים מבלי לשים לב לרוח החוק ולתכליתו. פקודת העיתונות, כמו גם החקיקה המסדירה את שידורי הטלוויזיה והרדיו, אינה מתאימה לחול על רשת האינטרנט הן מבחינת הלשון והן מבחינת התכלית.

 
7. הנתבעת – כמפעילה של אתר אינטרנט אינה נכנסת להגדרה שבסעיף 11 לחוק לשון הרע ולכן לא ניתן להטיל עליה אחריות כ"אמצעי תקשורת" מכוח סעיף זה ולפיכך, אין לתובע כל עילת תביעה נגד הנתבעת מכוח חוק איסור לשון הרע.

 
8. להטלת אחריות על ספק שירותי אינטרנט  קיימים שיקולים ואינטרסים בעד ונגד הטלת האחריות.

 
9. הטלת אחריות  על ספקי השירות יביא לפגיעה בחיפוש הביטוי  על ידי קביעת מנגנוני פיקוח ובקרה על תכנים של ביטויים, קשה מבחינה מעשית או לכל הפחות הדבר  אינו כדאי כלכלית, לבחון כל תגובה ותגובה אם הוא כולל בתוכו תכנים של לשון הרע;

10. הטלת אחריות יש בו ליצור  "אפקט מצנן"  שכן הטלת אחריות גוררת שינוי התנהגות מצד מפעלי אתרים וספקי השירות שמציעים לציבור הרחב, בלוגים, צ`אטים, רשתות חברתיות, ואתרים שמארחים תוכן של גולשים, בין לוותר לחלוטין על השירות המוצע או ליצור מנגנוני פיקוח  על התכנים דבר שמייקר משמעותית את השירות הניתן. הדבר יגרום לפגיעה אנושה בערכי הדמוקרטיה ובעיקר ערך חופש הביטוי שעה שספק-שירות המקיים הליך פיקוח על תכנים של התגובות, יעדיף במקרה של ספק  אם הביטוי מהווה לשון הרע או לא, להסיר או לא לפרסם את התוכן כדי לא להיגרר למחלוקת משפטית בשל קיומה של אחריות לאתר על תכנים שנכתבים בידי צד שלישי.
 
 
11. הסדרת התחום על ידי המחוקק טרם נעשתה, ועל בית המשפט לאזן בין הדברים, להגן על שמו הטוב של הנפגע  מחד, ומאידך לשמור  על חופש הביטוי ולמנוע מערכת פיקוח על ידי ספק השירות ומניעת ייקור השירות.

 
12. הטלת אחריות על הספק כדי שיבנה מנגנונים לפקח על תוכן התגובות הוא למעשה בלתי אפשרי, מדובר במאות אלפי משתמשים ואלפי מגיבים, והדבר אינו מעשי ועליות פיקוח מעין זה הן עלויות גבוהות מאוד ואין זה ראוי לגלגל זאת על הציבור בכללותו שכן הדבר יגרום לייקור העלויות.

 
13. ספק השירות, גם במקרה זה, אין לו ידיעה על התוכן ואם תוטל עליו החובה לבדוק ולאשר את התוכן לפני פרסומו, הדבר, כאמור, יביא לייקור השירות, פגיעה בחופש הביטוי שהוא ערך מרכזי וחשוב במדינה דמוקרטית וראוי להגנה.

 
14. מכאן המסקנה שאין זה ראוי להטיל אחריות מראש על ספק שירות אינטרנט בגין פרסום התגובה או התוכן הפוגע , ומצד שני אין זה ראוי  להותיר בצל "האנונימיות" למגיב  עלום שם או בעל זהות בדויה , לפגוע ולהשמיץ אדם על לא עוול בכפו ולגרום לפגיעה בכבודו ופגיעה בפרנסתו.

 
15. הטלת אחריות מלאה וישירה על ספק שירות אינה ראויה וגם הפטרתו מאחריות גם כן אינה ראויה, ויש לחפש דרך ביניים .

 
16. מקום בו נשלחת הודעה להסרת התוכן הפוגע, כשאין חולק שהביטוי הוא אכן מהווה לשון הרע וספק השירות לא יסיר את התוכן הפוגע , לא תוטל כל אחריות על ספק השירות אינה ראויה כלל ועיקר, התפיסה הנכונה שראויה לאימוץ היא תפיסה הקובעת שפעולת  הסרה של תוכן פוגע,בידי ספק שירות אינטרנט, תביא למתן  פטור מאחריות - כפעולה המיישמת את נוהל "הודעה והסרה" היא תפיסה מאוזנת המקפלת לתוכה נקודת איזון מדתית, סבירה בין חופש הביטוי מחד לבין כבוד האדם והשם הטוב מאידך.

 
17. הכרעה משפטית  שמטילה אחריות בקלות על ספק שירות אינטרנט גורמת ל"אפקט מצנן".
 
18. הטלת אחריות משפטית על ספק שירותים בגין עוולת לשון הרע הופך את הספק "לצנזור" ולרשות מפקחת על תוכן התגובה והדבר אינו ראוי ,הגולשים שהיו רוצים להתבטא, להשתתף בשיח, להעשיר את הדיון ולקיים את זכותם לחופש הביטוי הייתה נפגעת ובכך ערך חברתי וזכות ממדרג חוקתי כחופש הביטוי היה נסוג ממקום שיש לתת לו את הבכורה.

 
19. יחד עם זאת , הותרת התוכן הפוגע ומזיק לשמו הטוב של האדם  באתר ללא כל חובה לסלקו עם התגבשות הידיעה הוודאית אצל הספק שירותי האינטרנט שמדובר בעוולה ואי הטלת אחריות על הספק בשל כך, יש בה כדי לפגוע בכבוד האדם והשם הטוב מעבר לנדרש.

 
20. קיים חשש שההליך של "הודעה והסרה" ינוצל לרעה. כל מי שלא יאהב ביקורת שנכתבה עליו יתלונן מיד וידרוש הסרה של ההודעה , בטענה שהוא פוגע בשמו הטוב ומהווה לשון הרע.

 
21. קיימת עילה  על פי דיני הנזיקין.

 
22. לפני סילוק על הסף, יש לבדוק אם בנסיבות העניין המבקשת  התנהגה כפי שהיה ראוי להתנהג בנסיבות העניין.

 
23. ההחלטה אם התקיימו התנאים או לא, דורשת בירור לעומק לאחר שמיעת התיק העיקרי.

 
24. על כן, הבקשה לסילוק התביעה על הסף דינה להידחות.

 
25. הנתבעת תשלם לתובעה הוצאות הבקשה בסך 1500 שח כולל מע"מ
 
 


13/09/2009חדשות
ארצות הברית  | נתבעת עקב תלונה שפירסמה בטוויטר  
ארצות הברית  | פרסמה תגובה בבלוג ונכלאה  
אנגליה  | בלוגר שלא פעל להסרת תגובה לא יוכל לתבוע בגין לשון הרע  

מאמרים
ישראל  | הזכות לשם טוב ולשון הרע  
ישראל  | האם מותר להשמיץ בני זוג לשעבר ברשת?  
ישראל  | מפיק בתחום מוסיקת המטאל תובע גולשים על דיבה  

פסיקה
ישראל  | ת``א 19072-08 (השלום תל אביב) ד``ר דוד כנען נ` וואלה תקשורת בע``מ ואח`  
ישראל  | תא 2402-01-08 (שלום הרצליה) רן לפיד נ` שי אלבינצר  
ישראל  | תא 15145/07 (שלום תל אביב) גלורי היכל התהילה בע``מ נ` זוהר דרוקמן  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים  
אנגליה  | חוק לשון הרע 1996  
אוסטרליה  | חוק לשון הרע 1995  

מקורות מקוונים
קנדה  | Defamation in Canadian CyberSpace  
ישראל  | האח הקטן-הבלוג של עו``ד אבנר פינצ`וק  
שוויץ  | פורום בינלאומי למסחר  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022