Share


תאריך: 29.01.04
בית משפט השלום קרית גת
כבוד השופט אבי זמיר, סגן נשיא
בש 002622/03
שמיר יונתן נ` מד"י
 
עובדות:
מדובר בבקשה להחזרת תפוסים, בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט – 1969 (להלן: "הפקודה").
המשטרה תפסה מספר תפוסים במועדון "האינטרפול" ברח` צה"ל 1 קרית-מלאכי, בשתי הזדמנויות שונות. התפוסים הינם חלקי מחשב, שלגביהם חלה הוראת סעיף 32 (ב) הנ"ל (המקום שבו נתפסו הינו בית עסק, ולפיכך נכלל בהגדרת "מוסד" אשר בסעיף 35 לפק` הראיות).
סעיף 32(ב): על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות... אלא על פי צו של בית-משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות...
 
נפסק:
במקרה זה, התפוסים בתפיסה הראשונה, נתפסו ללא צו וזה בניגוד לפרוצדורה הנהוגה במקרה בו מדובר בעסק. ואילו בתפיסה השנייה ניתן צו אך לא קוים תנאי ה-48 שעות.
בשל הפגם שנפל בהליך ביצוען של שתי התפיסות, היורד לשורשו של עניין, הורה ביהמ"ש להשיב את כל התפוסים למבקש.

 

 

 


 

 

 

   

בתי המשפט

 

בש 002622/03

בית משפט השלום קרית גת

 

29.1.04

תאריך:

כבוד השופט אבי זמיר, סגן נשיא

בפני:

 

 

 

 

 

 

שמיר יונתן

בעניין:

המבקש

רמי שר ישראל

ע"י ב"כ  עו"ד

 

 

נגד

 

 

 

מדינת ישראל

 

המשיבה

עדנה טנא

ע"י ב"כ  עו"ד

 

 

 

 

 


החלטה

 

1.         בפניי בקשה להחזרת תפוסים, בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט – 1969 (להלן: "הפקודה").

 

2.         המשטרה תפסה מספר תפוסים במועדון "האינטרפול" ברח` צה"ל 1 קרית-מלאכי, בשתי הזדמנויות שונות: ביום 6.2.03, נתפסו במקום 11 מסכי מחשב, 12 כוננים, 10 מקלדות ו-8 "עכברים" (להלן: "התפיסה הראשונה") (תיק משטרת קרית-מלאכי פ"א 311/03).

 

            ביום 28.7.03, נתפסו במקום שני כונני מחשב, 13 כרטיסי מחשב, 4 מסכי מחשב ו- 4 מקלדות (להלן: "התפיסה השנייה") (תיק משטרת קרית-מלאכי פ"א 2162/03).

 

3.         הבקשה מפרטת שורה ארוכה של טענות, מהותיות ודיוניות.

 

            קיימתי דיון במעמד הצדדים, התרתי השלמות טיעון בכתב לאחריו וכן קיבלתי לידי את שני תיקי החקירה שמדובר בהם.

 

4.         בפקודה, בסעיפים הרלוונטים לענייננו, נקבע כדלקמן:

 

”32. (א)       רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו

חפץ נעברה... עבירה... או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה...

 

(ב)        על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות... אלא על פי צו של בית-משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות...

 

33.                 נתפס חפץ כאמור בסעיף 32... רשאית המשטרה, בכפוף לאמור בסעיף 34, לשמרו עד אשר יוגש לבית המשפט.

 

34.                 על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך... או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת, כפי שיורה בית המשפט – הכל בתנאים שייקבעו בצו.

 

35.                 אם תוך שישה חודשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה... לא הוגש המשפט אשר בו צריך החפץ לשמש ראיה, ולא ניתן צו על אותו חפץ לפי סעיף 34, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם אשר מידיו נלקח; אך רשאי בית משפט שלום, על פי בקשת שוטר מוסמך או אדם מעונין, להאריך את התקופה בתנאים שיקבע.

 

36.                 הוגש החפץ כראיה לבית המשפט, רשאי בית המשפט... לצוות מה ייעשה בו...

 

37.                 הוגש משפט ולא הוגש החפץ כראיה לבית המשפט, הרי אם היה המשפט נגד אדם על עבירה שעבר באותו חפץ או לגביו, רשאי בית המשפט לצוות כאמור בסעיף 34; לא ניתן צו לפי סעיף 34 או שלא היה המשפט נגד אדם על עבירה כאמור, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם שמידיו נלקח.

 

...

 

39.(א)           ... רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32... אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו היה בעל החפץ...

 

(ב)          ניתן חפץ כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה ולא חל עליו אחד התנאים האחרים האמורים סעיף 32, לא יחולט אלא אם החפץ ניתן מאת בעליו או מאת המחזיק בו כדין, או על דעתו... כאמצעי לביצועה".

 

            בכל הקשור למכונות משחק, ישנן הוראות חוק ספיציפיות אף בחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"). סעיף 234 שם קובע:

 

”הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט לצוות שכלים או מכשירים או דבר אחר שישמשו לעריכת המשחק, ההגרלה או ההימור, יחולטו לאוצר המדינה, ואין נפקא מינה אם הנאשם הוא בעלם או לא".


 

 

            מוסיפה הוראת סעיף 235 (ג) וקובעת:

 

”נוכח בית המשפט כי דברים שנתפסו כאמור בסעיף קטן (א), למעט כספים שימשו לארגונם או עריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים... רשאי הוא לצוות, על פי בקשת שוטר או תובע... על חילוטם לאוצר המדינה, אף אם לא הורשע אדם בעבירה בשל המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים".

 

 

5.         עיון בתיקי החקירה מלמד, מבלי להכנס כרגע לפירוט עובדתי, שהרי טרם הוגשו כתבי אישום, כי בהחלט התעורר "יסוד סביר להניח", כי בתפוסים המדוברים נעברה עבירה של משחקים אסורים, זאת לאור המידע והעדויות שהצטברו במקום. יצויין כי לגבי התפיסה הראשונה אין בתיק חוות-דעת של המטה הארצי, כפי שיש בתיק התפיסה השנייה, אך, לצורך ההחלטה בעניין שבפניי, ניתן לומר כי ישנה תשתית ראייתית מספקת בשני התיקים.

 

            לפיכך, במישור העקרוני, היתה רשאית המשטרה לבצע את התפיסות.

 

6.         עם זאת, הקושי מתעורר בהקשרים אחרים.

 

            התפוסים הינם חלקי מחשב, שלגביהם חלה הוראת סעיף 32 (ב) הנ"ל (המקום שבו נתפסו הינו בית עסק, ולפיכך נכלל בהגדרת "מוסד" אשר בסעיף 35 לפק` הראיות).

 

            דומני, כי אין חולק שהמשטרה לא נהגה בפרוצדורה הנדרשת על פי הסעיף הנ"ל.

 

            החיפוש והתפיסה מיום 6.2.03 בוצעו ללא צו חיפוש; אם היה צו כזה, לא רק שהוא לא נמסר בבית העסק (כהצהרת המבקש) אלא, שאין העתק ממנו בתיק החקירה. אמנם, בתיק החקירה מתוייק צו חיפוש חתום על ידי בית-משפט השלום באשקלון הנוגע ל"כל פלט מחשב או נתונים מתוך המחשב", בהתייחס ל- 12 כוננים; הצו נושא תאריך של יום 12.5.03, ודומה כי מטרתו היתה לאפשר את העברת המחשבים למטה הארצי לשם בדיקה. גם עיון ביומן החקירות מלמד, כי הרמ"ח מבקש, ביום 6.2.03 "להוציא צו חיפוש לתוכן מחשב על מנת שנוכל להעביר את המחשבים למטא"ר לבדיקה", וזאת על מנת לעמוד בדרישת סעיף 23א לפקודה, הדן בחדירה לחומר מחשב.

 

            אין גם חולק, כי המשטרה לא פנתה לבית-המשפט תוך 48 שעות מרגע התפיסה; אין די בבקשה לא מנומקת ולא מפורטת, במעמד צד אחד, אשר הוגשה ביום 27.2.03, כאשר התפוסים מפורטים באופן חלקי בשורה אחת אשר "מסתתרת" בין שורות רבות נוספות באותו טופס בקשה.

 

            מן האמור עולה, כי תפיסה, שלא עומדת בדרישות סעיף 32 הנ"ל – בטלה מעיקרה.

 

7.         הדברים יפים, בשינויים המחוייבים, גם לגבי התפיסה השנייה.

 

            אמנם, ביום 7.7.03 נתן בית-משפט השלום באשקלון צו חיפוש אשר התייחס ל"מכונות מזל, מחשב", אך התפיסה לא בוצעה תוך 48 שעות, ולאחריה לא קויים שום דיון במעמד הצדדים.

 

8.         אין חולק כי המשטרה עוסקת, לילות כימים, בפעילות ברוכה לסיכול ולמניעת עבירת פליליות. לצד זאת, במיוחד כאשר מדובר בהוראות חוק ברורות ובזכויות יסוד חוקתיות דוגמת הזכות לקניין וחופש העיסוק, ובמיוחד שעה שמדובר בחשדות בלבד, מן הדין להקפיד הקפדה יתרה על הוראות החוק.

 

            בשל הפגם שנפל בהליך ביצוען של שתי התפיסות, היורד לשורשו של עניין, אני מורה על השבת כל התפוסים לידי המבקש (שהוא האדם "אשר מידיו נלקחו"). לאור תוצאה זו, אינני נדרש ליתר הטענות אשר בפי המבקש.

 

            מאחר והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, אני מעכב את ביצועה ב- 10 ימים.

 

ניתנה היום ו` בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לתביעה, לב"כ המבקש וכן תדאג להשבת שני תיקי החקירה לידי התביעה.

מותר לפרסום מיום 29.1.04.

   אבי זמיר, שופט

        סגן נשיא

002622/03בש 140 גילה                                      

 29/01/2004חדשות
ישראל  | 3 כתבי אישום הוגשו בפרשת ``הימור מסוכן``  
ישראל  | הוגש כתב אישום נגד מפעילי רשת ההימורים ``קווין מרי``  
ישראל  | נחשפה רשת הימורים מקוונת  

מאמרים
ישראל  | הכרת שש-בש כ``משחק אסור`` - תחילתו של מדרון חלקלק  
ישראל  | קפה אינטרנט  
ישראל  | מעבדה לזיהוי אלקטרוני פלילי  

פסיקה
ישראל  | עמק 5100/04 (עניינים מקומיים פתח תקוה), עירית פתח תקוה נגד שקד זהר ואח`  
ישראל  | עפ 20223/04 (מחוזי באר שבע), מדינת ישראל נ` י. ש.  
ישראל  | ת"פ 16721-08-11 מדינת ישראל נ' ברלוביץ  

חקיקה
אנגליה  | חוק ההונאה 2006  
בינלאומי  | אמנה לפשיעה קיברנטית  
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  

מקורות מקוונים
ישראל  | יותר חכמים מהאינטרנט - הפורטל לגלישה נבונה ברשת  
ארצות הברית  | הלשכה נגד הונאות ביטוח - IFB  
אנגליה  | קבוצת חוקרי הונאות הביטוח - IFIG  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022