Share


 

תאריך: 06.01.2009

ב"ש 16886/08

בבית משפט השלום בירושלים

בפני כב` השופט כרמי מוסק

מדינת ישראל נ` משה הלוי

 

העובדות

 

1. בקשה להאריך תוקף החזקת מוצג שנתפס אצל המשיב עד לתום ההליכים.

 

2. המבקשת תפסה אצל המשיב דיסק קשיח בתאריך 04.08.2008. לטענת המבקשת, בדיסק הקשיח נמצאו ראיות הקושרות את המשיב לעבירות שונות. המבקשת הציעה לבצע העתקה של הדיסק ולמסור עותק לידי המשיב, שכן לטענתה ראוי כי הדיסק המקורי ישאר בידיה, הואיל והוא מהווה ראיה מרכזית הקושרת את המשיב לעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

  

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מקבל את עמדת המבקשת כי ראוי שהדיסק המקורי יוחזק בידיה, כיוון שסביר להניח כי הרישומים להוכחת העבירות המיוחסות למשיב נמצאים בדיסק המקורי.

 

2. הפתרון שהציע מבקשת, יש בו כדי להוות איזון ראוי בין זכותה להחזיק בראיות העיקריות, לבין זכותו של המשיב לקבל לידיו נתונים שונים שהיו על הדיסק.

 

3. לכן, בית המשפט קובע כי הדיסק ישאר בידי המבקשת, ואילו עותק הדיסק המקורי ימסר למשיב.

 

 

 

 


 

   

 

בש 016886/08

בית משפט השלום ירושלים

 

06/01/2009

 

כב` השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

 

בפני:

 

 

 

 

 

 

 

מדינת ישראל

 

בעניין:

המבקשת

 

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

משה הלוי

 

 

המשיב

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

 

1.         לפני בקשה לפיה מבוקש להאריך תוקף החזקת מוצג שנתפס אצל המשיב. מדובר בחקירה שהתנהלה בגין חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה. במסגרת החקירה נתפס בתאריך 4.8.08 אצל המשיב דיסק קשיח מקורי שפורק באותו היום על ידי המבקשת ממארז המחשב. המבקשת טענה בבקשה כי במסגרת חיפוש שנערך בהעתק הדיסק, נמצאו ראיות הקושרות את המשיב לעבירות שונות. המבקשת טענה כי תוקף ההחזקה הוארך על ידי בית המשפט ביום 20.10.08 ב-30 יום נוספים, וזאת כדי לאפשר לפרקליטות להגיש כתב אישום כנגד המשיב. המבקשת טענה בבקשה כי הוכנה טיוטה של כתב אישום, נערך שימוע למשיב, ולאחר מכן הוגש כתב האישום. לפיכך, התבקש בית המשפט להאריך את תוקף ההחזקה בדיסק.

 

2.         המשיב טען לפני כי בהחלטת בית המשפט מיום 20.10.08 ניתנה אורכה ל-3 ימים בלבד ולא ל-30 יום, ועל כן החזיקה המבקשת בדיסק תקופה נוספת של 27 יום מבלי שהיה לה צו של בית משפט להחזיק בדיסק, ועל כן ורק מטעם זה יש להורות להחזיר לו את הדיסק מיידית. 

 

3.         בעת הדיון הוצג לפני הצו של בית המשפט מיום 20.10.08. באותו צו ניתנה החלטת בית המשפט לפיה הוארך צו החזקה לתקופה של 30 יום. אמנם, לאחר הליכים שונים הבהיר בית המשפט כי כוונתו הייתה לתקופה של 3 ימים, ואכן ביום 8.12.08 תיקן בית המשפט את החלטתו, אולם דבר זה נעשה בדיעבד, כך שהמבקשת צודקת כי בעת שהחזיקה את הדיסק היה זה מכוח החלטת בית המשפט להאריך את משך ההחזקה לתקופה של 30 יום.

 

4.         בחלוף מועד 30 הימים, הוגשה בקשה זו שלפני.

 

5.         ביום 26.11.08, פנתה המבקשת לבית המשפט והציעה לקיים דיון בבקשה, לאחר שבקשה אחרת של המשיב בבית משפט השלום בעכו להחזיר לידיו את הדיסק, נמחקה. לגופו של עניין, הציעה המבקשת לבצע העתקה של הדיסק ולמסור את העותק לידי המשיב, לאחר שהמשיב ימציא לידיה דיסק לצורך כך. המבקשת טענה כי ראוי שהדיסק המקורי ישאר בידיה, הואיל והוא מהווה ראיה מרכזית הקושרת את המשיב לעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, ואשר בוצעו באמצעות המחשב האישי.

 

6.         ביום 30.11.08, השיב בכתב המשיב לבקשה האחרונה של המבקשת. המשיב ביקש לאפשר למבקשת להחזיק בדיסק 30 יום בלבד וזאת כדי לאפשר לו לצלם את חומר הראיות ולברר מה טיב החשד נגדו. המשיב הסכים כי לאחר מכן תהיה רשאית המבקשת לבקש אורכה נוספת להחזקת הדיסק, לתקופה של 30 יום נוספים. המבקשת הסכימה להצעה זו של המשיב, והודיעה לבית המשפט כי במידה ויהיה צורך באורכה נוספת, תוגש בקשה לקביעת דיון.

 

7.         ביום 30.12.08, הוגשה מטעם המבקשת בקשה לקיים דיון כדי להאריך עד תום ההליכים את ההחזקה בדיסק. המבקשת פירטה את טיב החשדות, צירפה את כתב האישום, וכן חזרה על הצעתה להעתיק את הדיסק עבור המשיב, ובתנאי שיספק דיסק למבקשת.

 

 

8.         בדיון שהתקיים היום לפני, חזרו הצדדים על טענותיהם.

 

9.         מקובלת עלי עמדת המבקשת כי ראוי שהדיסק המקורי יוחזק בידיה, מאחר וקיים חשד כי העבירות נשוא כתב האישום נעשו באמצעות המחשב, כאשר חלק ממנו הוא הדיסק המקורי, כאשר סביר להניח כי הרישומים להוכחת אותן עבירות נמצאים בדיסק המקורי.

 

10.       לפיכך, הפתרון שמציעה המבקשת, יש בו כדי להוות איזון ראוי בין זכותה להחזיק בראיות העיקריות, לבין זכותו של המשיב לקבל לידיו נתונים שונים שהיו על הדיסק. (ראה ב"ש י-ם, 1153/02 מ"י נ` מיכאל אברג`ל). באותו עניין סבר בית המשפט המחוזי כי הדרך הנכונה היא להעתיק את חומר המחשב לדיסק אחר, הדיסק המועתק ישאר בידי המאשימה, כאשר הצדדים מתחייבים שלא לטעון לכך שמדובר בעותק ולא במקור. יחד עם זאת, לאור החשיבות שיש במקרה שלפני לדיסק המקורי, כפי שהוסבר לעיל, ככל שהדבר קשור לעבירות נשוא כתב האישום, כאמור מקובלת עלי עמדת המבקשת כי במקרה זה ינהגו הצדדים כך שהדיסק המקורי ישאר בידי המבקשת, ואילו עותק הדיסק המקורי ימסר למשיב. ניתן ליישם את הנוהל שקבע בית המשפט המחוזי באשר לאופן העתקת הדיסק, מי יהיה נוכח באותו מעמד, וכי יערך מסמך באשר לתיעוד ההעתקה.

 

11.       יוער, כי קיימות החלטות של בית המשפט המחוזי בתל אביב ובית המשפט העליון בעניין אחר שהמשיב היה צד לו. ראה ב"ש תל אביב-יפו 93750/06 הלוי משה נ` מ"י, וכן רע"פ 770/07 משה הלוי נ` מ"י. משתי ההחלטות עולה כי עמדת בית המשפט היא שיש לאמץ את הנוהל שנקבע בהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים כפי שהוזכרה לעיל, כמו כן, נזכר החשש כי כאשר מדובר בחומר מחשב או חומר אלקטרוני, תמיד קיימת אפשרות למי שנחשד בביצוע העבירה לבצע שינוים או להשמיד את אותו חומר. גם כאן הציע בית המשפט המחוזי כי ימסר עותק של הדיסק למשיב, אולם המשיב סירב. המשיב הגיש באותו עניין ערר לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון קבע כי הפתרונות שהציע בית המשפט המחוזי מקובלים עליו, והם שומרים כראוי על האיזון בין זכויותיו של המשיב והאינטרס הציבורי שבשימור הראיה, אינטרס שעלול להיפגע באם יועבר הדיסק הקשיח עצמו לידי המשיב.

 

12.       סופו של דבר אני נעתר לבקשה, ומורה כי המבקשת רשאית להחזיק בדיסק המקורי עד לתום ההליכים המתנהלים כנגד המשיב בבית המשפט. אני קובע כי המשיב זכאי לקבל עותק של הדיסק המקורי לאחר שימציא למבקשת דיסק ריק, תבוצע ההעתקה אצל המבקשת על ידי מומחה למחשבים מטעמה. המשיב רשאי יהיה להיות נוכח, וכן רשאי לכך שיהיה נוכח איש מחשבים מטעמו. לאחר סיום ההעתקה, יחתם מזכר על ידי נציג המבקשת ונציג המשיב או המשיב עצמו כי ההעתקה בוצעה באופן מלא מהדיסק המקורי לדיסק המועתק, וכי הדיסק המועתק נמסר לידי המשיב.

 

13.       המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים.

 

 

ניתנה היום י` בטבת, תשס"ט (6 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

 

 

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא

 

 

 

 

 

 06/01/2009חדשות
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  
ארצות הברית  | DELL מואשמת בהעלמת ראיות  
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  

מאמרים
ארצות הברית  | אחי, מה קרה למחשב שלי?  
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  

פסיקה
ישראל  | ב``ש 3978/08 (שלום רמ`) חומי פלסטיק בע``מ נ` משטרת רמלה ואח`  
ישראל  | פ 3008/07 (מחוזי י-ם) מדינת ישראל נ` יורם מור  
ישראל  | מ (השלום י-ם) 11295/04 מדינת ישראל נ` יהונתן רבינוביץ  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
אוסטרליה  | איגוד דרום ויילס לחוק ומחשבים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022